Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Postup lékaře při odmítání povinného očkování ze strany rodičů

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)

Častým obsahem dotazů směřovaných právní kanceláři ČLK je nejistota, jaký postih hrozí lékaři, který akceptuje přání rodiče a neprovede u dítěte povinné očkování, resp. dotaz, jak by měl lékař v daném případě postupovat. K této problematice lze uvést následující zásady:

Povinnost fyzických osob podrobit se očkování v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy (dále jen „povinné očkování“) je zakotvena v zákoně o ochraně veřejného zdraví (konkrétně ust. § 46 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). V případě nezletilé osoby, která nedovršila patnáctý rok věku, odpovídá za splnění této povinnosti její zákonný zástupce (ust. § 46 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.).

Pokud zákonný zástupce dítěte odmítne povinné očkování, jehož provedení nebrání zdravotní důvody, informuje ošetřující lékař zákonného zástupce o skutečnosti, že očkování je podle zákona povinné a o možných zdravotních důsledcích odmítání. Pokud zákonný zástupce nadále povinné očkování odmítá, sepíše o tom ošetřující lékař písemné prohlášení (revers), které podepíše zákonný zástupce dítěte a lékař.

Další postup vyplývá ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle kterého jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že zákonní zástupci dítěte neplní povinnosti vyplývající z jejich rodičovské zodpovědnosti (ust. § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění). Toto oznámení je poskytovatel zdravotních služeb povinen učinit bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Povinnost podrobit se povinnému očkování je stanovena zákonem. Jestliže zákonný zástupce dítěte splnění této povinnosti brání, jedná v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z jeho rodičovské zodpovědnosti. Lékař, resp. poskytovatel zdravotních služeb je proto povinen takové jednání oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. O této oznamovací povinnosti může lékař rodiče dítěte předem informovat, není to však jeho povinností.

Co se týče případného postihu lékaře za neprovedení očkování, je třeba uvést, že lékař, resp. poskytovatel zdravotních služeb je povinen respektovat názor zákonného zástupce a nemůže být nijak sankcionován za to, že povinné očkování přes odpor zákonného zástupce neprovedl. V daném případě je třeba vycházet z příslušných ustanovení zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., podle kterého je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn poskytovat zdravotní služby nezletilému pacientovi pouze se souhlasem jeho zákonného zástupce. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je poskytnutí zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zdraví nezletilého pacienta. Povinné očkování do kategorie těchto zdravotních výkonů však nepochybně nespadá.

článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

autor: MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

datum zpracování: 10.7.2012Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva