Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Neuzavření dohody o výši úhrady zdravotní péče
nečiní smlouvu mezi zdravotnickým zařízením
a zdravotní pojišťovnou neplatnou

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)

V posledním období se znovu opakuje argumentace, že pokud zdravotnické zařízení nepodepíše se zdravotní pojišťovnou tzv. úhradový dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, jde o absenci jednoho ze základních prvků smlouvy, totiž dohody o ceně a smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče se stává neplatnou. Pokud tedy nedošlo k uzavření úhradového dodatku, zdravotní pojišťovna je povinna se chovat ke zdravotnickému zařízení tak, jako by s ním smlouvu uzavřenu neměla a hradit mu pouze nutnou a neodkladnou péči. Opakujeme tedy stanovisko k této otázce, včetně citace judikátu Nejvyššího soudu ČR.

Právní kancelář České lékařské komory opakovaně poukázala na skutečnost, že tento výklad je zcela chybný a skutečnost, že zdravotnické zařízení nepodepsalo se zdravotní pojišťovnou úhradový dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, neznamená, že by smlouva přestala platit nebo nevznikla.

V této záležitosti byl již dne 22.5.2007 vydán rozsudek Nejvyššího soudu ČR
sp. zn.: 32 Odo 1373/2005 v němž se mimo jiné konstatuje:

Právní předpisy neobsahují žádné ustanovení o tom, že dohoda o určitých částech smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením je nezbytná pro její vznik. Nedostatek dohody o výši úhrad zdravotní péče, respektive o způsobu jejího stanovení, nemá za následek, že by mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením smlouva nevznikla.

Nejvyšší soud ČR konstatoval, že absence cenového ujednání neplatnost smlouvy pro její neurčitost nemůže v daném případě způsobit. Tato skutečnost je dána ujednáním účastníků ve smlouvě, podle něhož se vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené, řídí právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče a dalšími příslušnými právními předpisy. Tato klauzule je použitelná i pro případ, že nebyly dodatkem sjednány hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče, včetně regulačních omezení, avšak tyto údaje byly závazně upraveny právním předpisem (úhradovou vyhláškou). Je-li cena zdravotní péče stanovena právním předpisem, není třeba ji stanovit úhradovým dodatkem ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče. Není-li tento úhradový dodatek, ať již z jakýchkoliv důvodů, mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením uzavřen, neznamená to, že by smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče byla neplatná či neúčinná a že by zdravotní pojišťovna nebyla povinna hradit zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům.

článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

autor: JUDr. Jan Mach

datum zpracování: 2.6.2011Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva