Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Neoprávněné zveřejňování osobních údajů o lékaři

V poslední době se stále častěji setkáváme s neoprávněným zveřejňováním osobních údajů týkajících se lékařů. V drtivé většině případů k němu dochází na internetových stránkách, často s následnou diskusí návštěvníků těchto stránek, v rámci které se ke konkrétnímu lékaři jako jeho pacienti vyjadřují a hodnotí jeho práci. Ne zřídka se diskutující vyjadřují na adresu lékaře nepravdivě a hanlivě. Jak se v takové situaci zachovat?

Ten, kdo zveřejní na internetových stránkách osobní údaje týkající se lékaře bez jeho souhlasu, se dopustí porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobním údajem je v tomto případě jakýkoliv údaj, ze kterého lze spolehlivě identifikovat osobu, které se zveřejněná informace týká. Prvním krokem obrany je písemná výzva provozovateli internetových stránek k odstranění zveřejněných osobních údajů lékaře ve stanovené lhůtě. Pokud provozovatel na výzvu nereflektuje, je na místě písemné oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento úřad je kontrolním orgánem v oblasti ochrany osobních údajů s oprávněním uložit sankční opatření (v uvedeném případě lze ukládat pokuty v až řádech miliónů korun). Jestliže není možné provozovatele internetových stránek spolehlivě identifikovat, je třeba se s písemným oznámením obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou o lékaři vedle osobních údajů na www stránkách zveřejněny další nepravdivé a difamující informace, např. formou diskusních příspěvků k osobě lékaře, je na místě podání písemného podnětu Policii ČR k přešetření, zda tímto jednáním nedošlo ke spáchání trestného činu pomluvy. Současně je možné zvážit podání žaloby na ochranu osobnosti, a to tehdy, dochází-li v příspěvcích návštěvníků internetové stránky ke konstatujícím, jednoznačně nepravdivým tvrzením, která jsou způsobilá poškodit čest dotčeného lékaře. V případě potřeby konzultace vhodného postupu je každému členovi ČLK k dispozici právní oddělení ČLK.

článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

autor: Mgr. Aleš BuriánekŽaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva