Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Jaký smysl má vnitřní řád zdravotnického zařízení?

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)

Poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb a jednodenní péče mají povinnost vydat vnitřní řád zdravotnického zařízení a pacienti lůžkových zařízení jednodenní péče mají právo s tímto vnitřním řádem být seznámeni. Poskytovatel ambulantních zdravotních služeb může vnitřní řád zdravotnického zařízení vydat, bude-li to považovat za vhodné a účelné. V takovém případě s ním musí rovněž pacienty seznámit.

Jaký to má smysl? V současné situaci má vydání vnitřního řádu zdravotnického zařízení značný smysl, protože může konkretizovat, případně i přiměřeně upravit, některá práva, která podle zákona o zdravotních službách pacienti mají a stanovit podmínky, za kterých budou tato práva realizována. Nad rámec toho může samozřejmě stanovit další vnitřní pravidla poskytování zdravotních služeb ve svém zdravotnickém zařízení.

Zákon dává například právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejichž péče byl nezletilý pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, při poskytování zdravotních služeb, a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem zdravotnického zařízení a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. V případě nezletilého pacienta, byť třeba sedmnáctiletého, by tedy mohlo být požadováno, aby byl u něho neustále přítomen rodič, nebo rodičem určená osoba, případně pěstoun a dospělý pacient by se mohl domáhat neustálé přítomnosti osoby blízké při poskytování veškerých zdravotních služeb, včetně chirurgických výkonů, invazivních vyšetření, noční doby, apod. Zákon však dává možnost vnitřním řádem zdravotnického zařízení stanovit jistá pravidla pro realizaci těchto práv. Podobně pokud má pacient se smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, je možno vnitřním řádem stanovit podmínky, za kterých lze toto právo pacienta realizovat. Nebudou-li splněny, nelze toto právo s ohledem na provoz zdravotnického zařízení a ochranu práv ostatních pacientů realizovat. Podle zákona lze rovněž předčasně ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, pokud hrubým způsobem porušuje vnitřní řád zdravotnického zařízení. Je proto vhodné uvést přiměřeně všechny povinnosti, které pacient má, do tohoto dokumentu, například povinnost chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům a respektovat jejich pokyny, nepožívat alkoholické nápoje, nekouřit kromě vyhrazených prostor, chovat se ohleduplně ke spolupacientům, apod. Pokud tyto povinnosti zahrneme do vnitřního řádu zdravotnického zařízení a pacient je bude porušovat, lze v souladu se zákonem, pokud nejde o neodkladnou péči, poskytování zdravotních služeb předčasně ukončit. Pokud bychom však tyto povinnosti pacienta do vnitřního řádu zdravotnického zařízení zahrnuty neměli, nebylo by možno konstatovat, že porušuje vnitřní řád zdravotnického zařízení a náš postup by tím byl komplikovanější. Proto je také vhodné, aby příslušný vnitřní dokument poskytovatele zdravotních služeb byl označován v souladu se zákonem jako "vnitřní řád", nikoli jiným označením a máme-li vydány vnitřní předpisy s jiným označením (Provozní řád, Domácí řád, apod.), "přejmenovat" tento dokument na Vnitřní řád.

Vnitřní řád zdravotnického zařízení není dokumentem „jednou provždy daným“ a lze jej měnit a doplňovat podle toho, jaké potřeby praxe ukáže a jaké požadavky vznesou například primáři jednotlivých oddělení, vrchní sestry, nebo další zdravotničtí pracovníci, případně i pacienti. Pro poskytovatele zdravotních služeb přestává být formálním dokumentem a stává se významným právním nástrojem.

článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

autor: JUDr. Jan Mach

datum zpracování: 22.5.2012Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva