Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Osoba pečující o poškozeného není k podání žaloby o náhradu škody na zdraví, resp. o úhradu účelných nákladů spojených s léčením věcně aktivně legitimována

Poměrně převratným z pohledu zavedené praxe je rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.5.2011, sp. zn. 25 Cdo 4576/2008, kde se Nejvyšší soud ČR vyjádřil k otázce věcné aktivní legitimace k podání žaloby o náhradu škody, resp. o úhradu účelných nákladů spojených s léčením poškozeného, u osoby, která o poškozeného osobně a zdarma pečuje (v praxi se nejčastěji jedná o manžela/manželku poškozeného nebo jinou osobu blízkou). V dosavadní praxi soudy přisuzovaly a pojišťovny těmto osobám hradily z titulu práva na náhradu škody na zdraví odměnu za péči, kterou poškozenému zdarma poskytly, a to jako účelný náklad spojený s léčením. To znamená, že pečující osoba si vypočítala, kolik hodin péče denně poškozenému poskytuje, a podle časového rozsahu služeb a odměny stanovené obecně závaznými právními předpisy pro tento typ služeb si určila výši odměny. S tímto nárokem se tato pečující osoba jako žalobce připojila k žalobě poškozeného o náhradu škody na zdraví.

Nejvyšší soud ČR k tomu konstatuje: Ustanovení § 449 odst. 3 obč. zák. nezakládá nárok jinému, než tomu, komu účelné výdaje v souvislosti s léčením poškozeného skutečně vznikly, a nelze tedy žalobci nahrazovat náklady, které nevynaložil, a to bez ohledu na to, zda by jeho nárok mohl být částečně posouzen podle § 442 odst. 1 obč. zák., jak uvažoval odvolací soud, neboť i vznik skutečné škody ve smyslu tohoto ustanovení předpokládá majetkovou újmu jakožto snížení majetkového stavu žalobce. Samotná okolnost, že žalobce osobně poskytuje péči poškozené, nepředstavuje vynaložení nákladů ve smyslu § 449 odst. 3 obč. zák., nýbrž její ocenění peněžní částkou by znamenalo odměnu za práci spojenou s péčí o poškozeného. Přisvědčit nelze ani námitce v dovolání o ušlém výdělku či zisku žalobce, který v důsledku péče o poškozenou byl v rozhodném období pouze minimálně pracovně zapojen. Občanský zákoník upravuje totiž v ustanoveních § 444 až § 449a nároky poškozeného na náhradu škody na zdraví, mezi něž nepatří ušlý výdělek, popř. zisk osob odlišných od poškozeného.

S argumentací Nejvyššího soudu se ztotožnil Ústavní soud v řízení o ústavní stížnosti směřované proti shora citovanému rozhodnutí Nejvyššího soudu, když v usnesení ze dne 23.2.2012 sp. zn. II ÚS 22523/2011 uvedl: Ústavní soud musí dát za pravdu Nejvyššímu soudu, pokud v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že soud nemůže svým rozhodnutím konstituovat nárok na náhradu škody, který není upraven v zákoně. Tím je v tomto případě míněn nárok stěžovatele, který není přímo osobou poškozenou a nárok uplatňuje s odkazem na § 449 odst. 3 obč. zák., který zakládá možnost uplatnit nárok jiné osobě než poškozenému vůči subjektu odpovědnému za škodu jako samostatný nárok jen tehdy, jde-li o náklady léčení a náklady pohřbu, pokud je vynaložil. Ve vztahu k souzené věci, aby stěžovatel byl věcně aktivně legitimován, musely by být splněny kumulativně dvě podmínky. Muselo by jít o náklady léčení a muselo by být doloženo, že byly stěžovatelem přímo vynaloženy.Autor: MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Zpracováno dne: 1.4.2012Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva