Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Jak postupovat při úhradě zdravotních služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům, kteří předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

Níže uvádíme stanovisko Centra mezistátních úhrad k postupu při vyúčtování úhrady zdravotních služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům, kteří při ošetření předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Stanovisko odpovídá obsahu Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. ZD07/2011 – Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům, účinnému od 28.2.2011, které bylo zveřejněno ve Věstníku MZ ČR č. 3/2011.

Pojištěnec má v ČR po předložení EHICu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

Lékařsky nezbytná péče je taková péče, jejíž poskytnutí je potřebné z lékařského hlediska, a musí být poskytována tak, aby se osoba nemusela vracet do země pojištění dříve, než zamýšlela. Jedná se o zdravotní péči, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav osoby, např. včetně operačního zákroku, pooperačních prohlídek a péče, prohlídek v těhotenství, porodu a poporodní péče o matku i novorozence, očkování dle očkovacího průkazu a v případě akutního nebezpečí /tetanus, vzteklina/, pravidelné péče a prohlídek v případě chronického onemocnění, kontrol během léčení atd.

Nejde o takovou zdravotní péči, za kterou by osoba do jiné země přímo vycestovala, nebo o péči, kterou by zdravotní stav osoby nevyžadoval (např. kosmetická operace).

Tato péče by osobě měla být v zemi pobytu (zde tedy ČR) poskytována za stejných podmínek jako místním pojištěncům. Osoba tedy má nárok na úhradu takových věcných dávek zdravotní péče (včetně léků a očkování), jako by se jednalo o místního pojištěnce. Samozřejmě zároveň platí stejnou spoluúčast.

Z toho tedy vyplývá, že by osoba neměla hradit péči v hotovosti, měla by hradit pouze to, co by hradil český pojištěnec (např. 30Kč regulační poplatek..).

Postupy naleznete i na našich internetových stránkách v sekci "Pro zdravotnická zařízení", ale stručně platí následující:

- Pokud cizí pojištěnec předloží EHIC (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující EHIC), bude ošetřen na účet české smluvní zdravotní pojišťovny. Doklad musí být samozřejmě platný v době ošetření.

- Je-li to vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta možné, požádá lékař cizího pojištěnce o volbu české smluvní zdravotní pojišťovny (nemusí být tedy předem výpomocně registrován u některé z českých zdravotních pojišťoven). Pokud to vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta možné nebude, zvolí českou smluvní zdravotní pojišťovnu zdravotnické zařízení.

- Péči lékař účtuje české smluvní zdravotní pojišťovně (tzv. výpomocná pojišťovna, pouze pro účely pozdějšího mezinárodního přeúčtování nákladů, které už pak probíhá bez Vaší účasti).

- Pro pojišťovnu se vyplňuje mj. tzv. Potvrzení o nároku - k nalezení na našich stránkách: http://www.cmu.cz/formulare/pon.pdf - lékař zajistí přepis údajů uvedených na EHICu do části A Potvrzení o nároku. Dále je vždy třeba vyplnit část B - zde je třeba uvést dobu, po níž hodlá cizí pojištěnec na území České republiky pobývat a kód české zdravotní pojišťovny, kterou si pacient zvolil. Část B Potvrzení o nároku cizí pojištěnec podepíše. Svým podpisem cizí pojištěnec potvrzuje, že nevycestoval do ČR za účelem čerpání zdravotní péče (a že se tedy jedná o péči nezbytnou).

- Potvrzení o nároku předkládá lékař výpomocné zdravotní pojišťovně, jednu kopii Potvrzení o nároku si ponechá a další kopii/kopie předá, pokud je to vhodné, pacientovi pro účely výběru předepsaného léčivého přípravku v lékárně a pro další odborná vyšetření (laboratoř, RTG).

- Péče je zvolené české pojišťovně vykazována vždy zvlášť a výkonově, druh pojištění = 4 (nikoli 1 jako v běžném případě u českých pojištěnců).

Co je v daném konkrétním případě nezbytnou péčí, určuje ošetřující lékař, nikoli instituce. Pokud si nejste zcela jisti, doporučujeme konzultaci s revizním lékařem výpomocné české pojišťovny, které budete účtovat péči. Stejně tak s revizním lékařem či pojišťovnou obecně můžete konzultovat, jak správně péči vyúčtovat a vyloučit případné nesprávnosti.

Bližší informace k činnosti Centra mezistátních úhrad včetně kontaktu lze získat na webových stránkách této instituce www.cmu.cz.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva