Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Změna v soudních řízeních o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče

Od 1.1.2013 je v účinnosti zákon č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Uvedený zákon mění i ustanovení § 191b a násl. občanského soudního řádu, která upravují procesní pravidla řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče. Ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb je třeba poukázat zejména na novelizaci ustanovení § 191b odst. 1 o.s.ř., které bylo doplněno o větu: Souhlas opatrovníka osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům nenahrazuje souhlas umístěného. Jestliže ústav neučiní oznámení podle § 191a, jsou umístěný nebo jeho zákonný zástupce oprávněni podat návrh na zahájení řízení. V praxi tato změna při zohlednění právní úpravy obsažené v ustanovení § 191a odst. 1 o.s.ř. a v ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/20111 Sb., o zdravotních službách, v platném znění znamená, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen hlásit místně příslušnému soudu všechny případy nedobrovolné hospitalizace (vyjma případů uvedených v ust. § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.), bez ohledu na to, zda v případě osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům dal k její hospitalizaci souhlas opatrovník ustanovený soudem.

Důvodová zpráva k zákonu č. 404/2012 Sb. odůvodňuje uvedenou změnu následovně:

Navrhované znění § 191b odst. 1 reaguje především na to, že i když je určitá osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům, bude v řadě případů schopna formulovat vlastní názor na svůj pobyt ve zdravotnickém ústavu. Vychází se z předpokladu, že opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům za ni nemůže rozhodovat ve věcech omezení její osobní svobody, proto je třeba hospitalizaci považovat za nedobrovolnou, byť by s ní opatrovník vyslovil souhlas, neboť ten není k udělení takového souhlasu oprávněn. Tuto skutečnost podporuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Shtukaturov proti Rusku, č. 44009/05, ze dne 27. března 2008. Z uvedeného rozhodnutí vyplývá, že pro určení, zda je zbavení svobody dobrovolné, je rozhodující faktický stav, zda daná osoba subjektivně vnímala hospitalizaci jako nedobrovolnou a v tomto duchu se též vyjadřovala, a nikoli, zda třetí osoba, byť by k tomu z hlediska vnitrostátního práva byla oprávněná, s hospitalizací vyslovila souhlas. Právní úprava řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče v občanském soudním řádu je i v tomto směru speciální vůči sektorovým zákonům, které umožňují, aby souhlas s umístěním udělil zákonný zástupce nebo opatrovník osoby zbavené nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům. Dále se v odstavci 1 zavádí možnost umístěného nebo jeho zákonného zástupce podat návrh na zahájení řízení v případě, kdy je ústav vykonávající zdravotnickou péči pasivní, tedy nesplní svoji zákonnou povinnost oznámit převzetí osoby podle § 191a. V současné době povinnost oznamovat zadržení v ústavu zdravotnické péče, tedy nedobrovolnou hospitalizaci, stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).


Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva