Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Novela zákona o zdravotních službách účinná od 14.3.2013

Od 14.3.2013 je v účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která přináší tyto změny:

  • zcela se mění dosavadní § 35 a ustanovení související o poskytování zdravotních služeb nezletilým a právní úprava zákona o zdravotních službách se v zásadě vrací k právní úpravě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; zákon o zdravotních službách již nevyžaduje souhlas obou zákonných zástupců s jakýmkoli zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, a stanoví, že souhlas může vyslovit sám nezletilý (bez jakékoli věkové hranice, původní 15 let zrušena), je-li to přiměřené jeho věku a rozumové a volní vyspělosti;

  • ruší se povinnost vždy opakovat informovaný souhlas pacienta s léčbou po třiceti dnech trvání léčby;

  • novela umožňuje nehlásit soudu použití omezovacích prostředků a omezení ve volném pohybu, pokud pacient s tímto opatřením do 24 hodin vysloví dodatečný souhlas

  • úchop byl vyřazen z výčtu omezovacích prostředků, jejichž použití je nutno hlásit soudu (tedy není třeba jej soudu hlásit, i když nebyl vysloven dodatečný souhlas).

Novela odlišně upravuje pravidla pro činnost studentů a učitelů ve zdravotnických zařízeních:

  • musí být zajištěn odborný dohled zdravotníka, který je v pracovním poměru k poskytovateli a učitel, který v tomto pracovním poměru není, nesmí vykonávat žádné zdravotní výkony.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva