Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Řada lékařů, kteří v současné době provozují vlastní lékařskou praxi jako podnikající fyzické osoby, aktuálně dochází k závěru, že tento způsob podnikání nemusí být vždy ten nejlepší. Platí to zejména v případech, kdy lékař svou praxi vnímá jako určitou hodnotu, s níž by v budoucnu rád v tomto ohledu disponoval, tedy například v rámci prodeje ordinace, jejího darování či v neposlední řadě i odkázání lékařské praxe svým dědicům. Ve všech těchto situacích platí, že daleko nejlépe se disponuje se zdravotnickým zařízením, které je provozováno formou právnické osoby (nejčastěji společnosti s ručením omezeným). U lékařské praxe provozované fyzickou osobou totiž při jejím prodeji nedochází k automatickému převodu oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve registrace nestátního zdravotnického zařízení) ani k převodu smluv se zdravotními pojišťovnami. Možnost prodeje takové praxe tak zpravidla dominantně závisí na přístupu smluvních zdravotních pojišťoven či krajského úřadu, které mohou zamýšlenou dispozici s praxí značně zkomplikovat. Naproti tomu tehdy, provozuje-li lékař své zdravotnické zařízení jako s.r.o., stačí k prodeji jeho ordinace pouze prostá smlouva o prodeji 100% obchodního podílu v s.r.o. Takový prodej nijak neovlivní ani platnost smluv se zdravotními pojišťovnami, ani registraci (oprávnění k poskytování zdravotních služeb) u krajského úřadu (orgánu udělujícího oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Kupující může bez dalšího pokračovat v provozování lékařské praxe svého kolegy (tj. bez nutnosti absolvovat nové výběrové řízení a uzavírat nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami). Totéž platí i u darování či dědění lékařských praxí. Vzhledem k tomu, že v praxi se jako právníci opakovaně setkáváme s bezradností lékařů, ale i některých kolegů, v otázkách převodu a prodeje lékařských ordinací, rozhodli jsme se lékařům nabídnout komplexní právní servis a zastoupení nejen při přeměně formy jejich lékařské praxe na s.r.o. či jinou obchodní společnost, ale i při prodeji takové ordinace. Právní zastoupení a pomoc samozřejmě poskytujeme i lékařům, kteří se rozhodnou své zdravotnické zařízení i přes shora uvedené prodat nikoliv jako obchodní podíl v s.r.o., ale jako soubor hmotných a nehmotných hodnot.

Co nabízíme:

  • Přípravu všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným

  • Zastoupení při podání návrhu na zápis nového s.r.o. do obchodního rejstříku.

  • Zastoupení při komunikaci s obchodním rejstříkem

  • Zastoupení při vyjednávání s krajským úřadem ohledně udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jakož i s dalšími příslušnými orgány (zejm. orgány ochrany veřejného zdraví)

  • Zastoupení při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o navázání nových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb

  • Příprava smluv o prodeji lékařské praxe (o převodu obchodního podílu, o prodeji hmotných a nehmotných součástí ordinace)


Více o prodeji lékařských praxí...Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva