JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Manuál pro lékaře v mimořádných situacích

Pacient je v bezvědomí, nelze získat informovaný souhlas:

 1. Vyhodnocuji péči jako neodkladnou (zapisuji do dokumentace) a postupuji lege artis bez souhlasu pacienta

 2. Probere-li se např. v nemocnici do 24 hodin od přijetí, zhodnotím, zda je z medicínského hlediska způsobilý k platnému projevu vůle (chápat plně co mu říkám a rozhodovat se), pokud ano, učiním o tom záznam do dokumentace a sepíšu informovaný souhlas s hospitalizací a léčbou, který mu předložím k podpisu.

 3. Pokud se neprobere z bezvědomí, nebo se sice probere, ale je ve stavu, kdy z medicínského hlediska není schopen plně chápat a rozhodovat se, podám nejpozději do 24 hodin od přijetí do nemocnice hlášení soudu, že na x oddělení y nemocnice je od …hodin hospitalizován pacient bez písemného souhlasu. Lze zaslat do datové schránky nebo i emailem, v případě emailové zprávy jméno pacienta raději neuvádět s ohledem na ochranu osobních údajů (uvede se později na dotaz soudu).

Pacient je cizinec a nelze se s ním domluvit:

 1. Je-li třeba poskytnout neodkladnou péči, poskytuji ji a zapisuji do dokumentace, že se s pacientem zatím nelze domluvit a je poskytována neodkladná péče + jaká. Snažím se dorozumět alespoň posunky.

 2. Je-li přítomen příbuzný nebo známý pacienta, který je schopen tlumočit, požádám ho o osobní doklad, zapíšu do dokumentace, kdo tlumočil hovor s pacientem, pacientovi nechám podepsat souhlas s hospitalizací a léčbou v češtině, s poznámkou kdo tlumočil s tím, že z chování pacienta je zřejmé, že porozuměl a souhlasí.

 3. Není-li nikdo takový přítomen, při neodkladné péči postupuji viz ad) 1 a posléze se mohu pokusit kontaktovat telefonicky některou tlumočnickou firmu, požádat pacienta o souhlas s tímto způsobem tlumočení a nechat nutné informace pacientovi telefonicky přeložit. Do zdravotnické dokumentace poznamenám, která firma hovor překládala, zda pacient vyslovil souhlas po tlumočení textu a požádám ho o podpis českého textu, který mu byl tlumočen.

 4. Jde-li o odkladnou péči a cizince, který neovládá český jazyk, není naší povinností zajišťovat tlumočníka (zdravotní pojišťovna jeho služby rovněž nehradí). Cizinec sám si musí zajistit tlumočníka, nebo osobu, která je schopna tlumočit a kterou tím pověří. Do dokumentace uvedeme, kdo hovor i obsah zápisu tlumočil, pacient podepíše český text, který mu byl přeložen.

Pacient je jinak handicapován a nelze se s ním domluvit:

 1. Je-li třeba poskytnout neodkladnou péči, poskytuji ji bez souhlasu dle pravidel lege artis.

 2. Nejde-li o neodkladnou péči, pokusím se zajistit dorozumění (tlumočník do znakové řeči, apod.). Není-li to možné (např. u hluchoslepého) a není nebezpečí z prodlení, požádá poskytovatel zdravotních služeb soud, aby pacientovi ustanovil opatrovníka, který bude udělovat zástupný souhlas za pacienta.

Pacient po úrazu (např. otřesu mozku) je při vědomí, ale není jisté, zda je způsobilý vyslovit s péčí informovaný souhlas či nesouhlas:

 1. Zhodnotím z medicínského hlediska, zda je třeba poskytnout neodkladnou péči (třeba jen diagnostickou, např. CT mozku po úrazu hlavy). Pokud ano, zaznamenám do dokumentace.

 2. Zhodnotím z medicínského hlediska, zda zdravotní stav pacienta je takový, že je způsobilý k platnému projevu vůle (plně chápe informace, plnohodnotně se rozhoduje). Podrobně zaznamenám do dokumentace, k čemu jsem dospěl a proč (např. „neorientovaný, zmatený, jeví známky opilosti, odpovídá nepřiléhavě na otázky…“, nebo naopak „plně orientovaný, nejeví známky intoxikace, odpovídá přiléhavě…“).

 3. Jde-li z medicínského hlediska o neodkladnou péči a pacienta nezpůsobilého k platnému projevu vůle, poskytuji péči bez ohledu na jeho stanovisko. Nenabízím podpis reversu, nabídne-li jej pacient, odmítnu s tím, že v tomto stavu nemůže revers podepisovat. Nedobrovolnou hospitalizaci hlásím do 24 hodin soudu.

 4. Jde-li z medicínského hlediska o pacienta způsobilého k platnému projevu vůle, velmi podrobně poznamenám v dokumentaci, jak jsem dospěl k tomuto závěru, pak si vyžádám informovaný souhlas s hospitalizací a léčbou a nechám podepsat. Pokud pacient odmítá, poučím o možných následcích (můžete zemřít, přijít o nohu, atd.), poučení i jeho obsah podrobně zapíši do textu reversu a nechám si revers podepsat. Odmítá-li pacient hospitalizaci a potřebnou zdravotní péči i podpis reversu a je způsobilý k platnému projevu vůle, sepíši revers dle vzoru, podepíše jej lékař, který pacientovi poskytl informace, poznamená se, že pacient odmítá podepsat a revers vedle lékaře, který poskytl, informace podepíše svědek přítomný u poučení a stanoviska pacienta (svědkem může být zdravotník, např. zdravotní sestra).

 5. Uteče-li pacient ze zdravotnického zařízení lůžkové péče, jsme povinni toto hlásit neprodleně orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienikovi), šlo-li o přenosnou chorobu s povinným léčením a policii, šlo-li o ochrannou léčbu nařízenou soudem. Jinak vyznačíme ve zdravotnické dokumentaci čas a uvedeme, že pacient svévolně bez vědomí zdravotníků odešel ze zdravotnického zařízení. Dále zhodnotíme, zda přerušením poskytování zdravotních služeb je či není vážně ohroženo zdraví nebo život pacienta nebo třetích osob a dospějeme-li k závěru, že je tomu tak (což patrně bude ve většině případů), vždy informujeme Policii ČR. Do zdravotnické dokumentace zaznamenáme, komu jsme hlášení o útěku podali a čas podání této informace. Je-li ve zdravotnické dokumentaci uvedena blízká osoba oprávněná získávat informace o zdravotním stavu pacienta, informujeme i tuto blízkou osobu, je-li to možné (je-li na ni uvedeno fungující spojení). Rovněž údaj o tom, kdy a kterou blízkou osobu jsme o útěku pacienta informovali, uvedeme do zdravotnické dokumentace. Stejně tak uvedeme do zdravotnické dokumentace případně údaj o tom, že se blízkou osobu kontaktovat nepodařilo.