JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Novela zákona o zdravotních službách účinná od 14.3.2013

Od 14.3.2013 je v účinnosti novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, která přináší tyto změny:

  • zcela se mění dosavadní § 35 a ustanovení související o poskytování zdravotních služeb nezletilým a právní úprava zákona o zdravotních službách se v zásadě vrací k právní úpravě zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; zákon o zdravotních službách již nevyžaduje souhlas obou zákonných zástupců s jakýmkoli zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, a stanoví, že souhlas může vyslovit sám nezletilý (bez jakékoli věkové hranice, původní 15 let zrušena), je-li to přiměřené jeho věku a rozumové a volní vyspělosti;

  • ruší se povinnost vždy opakovat informovaný souhlas pacienta s léčbou po třiceti dnech trvání léčby;

  • novela umožňuje nehlásit soudu použití omezovacích prostředků a omezení ve volném pohybu, pokud pacient s tímto opatřením do 24 hodin vysloví dodatečný souhlas

  • úchop byl vyřazen z výčtu omezovacích prostředků, jejichž použití je nutno hlásit soudu (tedy není třeba jej soudu hlásit, i když nebyl vysloven dodatečný souhlas).

Novela odlišně upravuje pravidla pro činnost studentů a učitelů ve zdravotnických zařízeních:

  • musí být zajištěn odborný dohled zdravotníka, který je v pracovním poměru k poskytovateli a učitel, který v tomto pracovním poměru není, nesmí vykonávat žádné zdravotní výkony.