JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Novela zákona o specifických zdravotních službách účinná od 1.4.2013

Od 1.4.2013 je v účinnosti novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která přináší tyto změny:

  • zákon o specifických zdravotních službách nově umožňuje, aby poskytovatelé zdravotních služeb (zaměstnavatelé), kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství, zajistili pro výkon práce na svých pracovištích poskytování pracovnělékařských služeb prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců (lékařů či jiných zdravotnických pracovníků s příslušnou specializací);

  • zaměstnavatel povinen vstupní lékařskou prohlídku zajistit vždy před uzavřením

  • pracovního poměru,

  • dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

  • vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.