JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Řada lékařů, kteří v současné době provozují vlastní lékařskou praxi jako podnikající fyzické osoby, aktuálně dochází k závěru, že tento způsob podnikání nemusí být vždy ten nejlepší. Platí to zejména v případech, kdy lékař svou praxi vnímá jako určitou hodnotu, s níž by v budoucnu rád v tomto ohledu disponoval, tedy například v rámci prodeje ordinace, jejího darování či v neposlední řadě i odkázání lékařské praxe svým dědicům. Ve všech těchto situacích platí, že daleko nejlépe se disponuje se zdravotnickým zařízením, které je provozováno formou právnické osoby (nejčastěji společnosti s ručením omezeným). U lékařské praxe provozované fyzickou osobou totiž při jejím prodeji nedochází k automatickému převodu oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve registrace nestátního zdravotnického zařízení) ani k převodu smluv se zdravotními pojišťovnami. Možnost prodeje takové praxe tak zpravidla dominantně závisí na přístupu smluvních zdravotních pojišťoven či krajského úřadu, které mohou zamýšlenou dispozici s praxí značně zkomplikovat. Naproti tomu tehdy, provozuje-li lékař své zdravotnické zařízení jako s.r.o., stačí k prodeji jeho ordinace pouze prostá smlouva o prodeji 100% obchodního podílu v s.r.o. Takový prodej nijak neovlivní ani platnost smluv se zdravotními pojišťovnami, ani registraci (oprávnění k poskytování zdravotních služeb) u krajského úřadu (orgánu udělujícího oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Kupující může bez dalšího pokračovat v provozování lékařské praxe svého kolegy (tj. bez nutnosti absolvovat nové výběrové řízení a uzavírat nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami). Totéž platí i u darování či dědění lékařských praxí. Vzhledem k tomu, že v praxi se jako právníci opakovaně setkáváme s bezradností lékařů, ale i některých kolegů, v otázkách převodu a prodeje lékařských ordinací, rozhodli jsme se lékařům nabídnout komplexní právní servis a zastoupení nejen při přeměně formy jejich lékařské praxe na s.r.o. či jinou obchodní společnost, ale i při prodeji takové ordinace. Právní zastoupení a pomoc samozřejmě poskytujeme i lékařům, kteří se rozhodnou své zdravotnické zařízení i přes shora uvedené prodat nikoliv jako obchodní podíl v s.r.o., ale jako soubor hmotných a nehmotných hodnot.

Naše právní služby:

  • Přípravu všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným

  • Zastoupení při podání návrhu na zápis nového s.r.o. do obchodního rejstříku.

  • Zastoupení při komunikaci s obchodním rejstříkem

  • Zastoupení při vyjednávání s krajským úřadem ohledně udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jakož i s dalšími příslušnými orgány (zejm. orgány ochrany veřejného zdraví)

  • Zastoupení při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o navázání nových smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb

  • Příprava smluv o prodeji lékařské praxe (o převodu obchodního podílu, o prodeji hmotných a nehmotných součástí ordinace)


Více o prodeji lékařských praxí...