JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Kniha „Lékař a právo“ - anotace

Kniha „Lékař a právo“ není teoretickým právnickým dílem, ale stručnou a přehlednou informací, obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník. Obsahuje informace o právních aspektech lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se bude nutně setkávat každý lékař a zdravotník. Kromě informací obsahuje též rady, jak se vyvarovat právních problémů, ale i jak si počínat, pokud se lékař nebo zdravotník ocitne v situaci, kterou je nutno řešit právními prostředky, například je-li na něho podána žaloba, trestní oznámení, stížnost, apod. V této části kniha navazuje na dřívější publikaci Právní sebeobrana lékaře (vydána 2003, 2. vydání 2006), která byla rychle rozebrána a její další vydání se nepředpokládá. Pojednává o podmínkách právní odpovědnosti v medicíně (zde je doplněna celou řadou kasuistik), trestných činech ve zdravotnictví, náhradě škody, ochraně osobnosti, problematice informovaných souhlasů, reversů, hospitalizaci bez souhlasu, povinné mlčenlivosti a ochraně osobních údajů, zdravotnické dokumentaci, právních vztahů zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a „právní sebeobraně“ lékařů a dalších zdravotníků. Je doplněna vzory některých dokumentů potřebných v lékařské a zdravotnické praxi.

Publikace zůstane aktuální i v případě přijetí nových zdravotnických zákonů, protože základní principy medicínského práva jsou dány Úmluvou o lidských právech a biomedicíně a konstrukce právní odpovědnosti je založena na principech euroatlantické právní kultury, vycházející ze základů římského práva.

Stručné a zcela věcně prakticky zaměřené právní informatorium pro lékaře a zdravotníky dosud na našem trhu není k dispozici. Kniha je určena všem lékařům, zdravotním sestrám, porodním asistentkám, klinickým psychologům, logopedům, fyzioterapeutům a dalším zdravotníkům.

Autor je více než 10 let ředitelem právní kanceláře České lékařské komory, vede advokátní kancelář zaměřenou převážně na problematiku medicínského práva, vyučuje medicínské právo v IPVZ, na 1. lékařské fakultě UK a přednáší pro soudce a státní zástupce na Justiční akademii. Je právníkem Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR a celé řady nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.