JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Neuzavření dohody o výši úhrady zdravotní péče
nečiní smlouvu mezi zdravotnickým zařízením
a zdravotní pojišťovnou neplatnou

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

V posledním období se znovu opakuje argumentace, že pokud zdravotnické zařízení nepodepíše se zdravotní pojišťovnou tzv. úhradový dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, jde o absenci jednoho ze základních prvků smlouvy, totiž dohody o ceně a smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče se stává neplatnou. Pokud tedy nedošlo k uzavření úhradového dodatku, zdravotní pojišťovna je povinna se chovat ke zdravotnickému zařízení tak, jako by s ním smlouvu uzavřenu neměla a hradit mu pouze nutnou a neodkladnou péči. Opakujeme tedy stanovisko k této otázce, včetně citace judikátu Nejvyššího soudu ČR.

Právní kancelář České lékařské komory opakovaně poukázala na skutečnost, že tento výklad je zcela chybný a skutečnost, že zdravotnické zařízení nepodepsalo se zdravotní pojišťovnou úhradový dodatek ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, neznamená, že by smlouva přestala platit nebo nevznikla.

V této záležitosti byl již dne 22.5.2007 vydán rozsudek Nejvyššího soudu ČR
sp. zn.: 32 Odo 1373/2005 v němž se mimo jiné konstatuje:

Právní předpisy neobsahují žádné ustanovení o tom, že dohoda o určitých částech smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením je nezbytná pro její vznik. Nedostatek dohody o výši úhrad zdravotní péče, respektive o způsobu jejího stanovení, nemá za následek, že by mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením smlouva nevznikla.

Nejvyšší soud ČR konstatoval, že absence cenového ujednání neplatnost smlouvy pro její neurčitost nemůže v daném případě způsobit. Tato skutečnost je dána ujednáním účastníků ve smlouvě, podle něhož se vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené, řídí právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče a dalšími příslušnými právními předpisy. Tato klauzule je použitelná i pro případ, že nebyly dodatkem sjednány hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče, včetně regulačních omezení, avšak tyto údaje byly závazně upraveny právním předpisem (úhradovou vyhláškou). Je-li cena zdravotní péče stanovena právním předpisem, není třeba ji stanovit úhradovým dodatkem ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče. Není-li tento úhradový dodatek, ať již z jakýchkoliv důvodů, mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením uzavřen, neznamená to, že by smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče byla neplatná či neúčinná a že by zdravotní pojišťovna nebyla povinna hradit zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům.

článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

JUDr. Jan Mach

datum zpracování: 2.6.2011