JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Již zcela obvyklým jevem se stal postup, kdy pacient či jeho příbuzní, kteří se domnívají, že pacientovi bylo ublíženo na zdraví, podávají na lékaře nebo jiného zdravotníka trestní oznámení. Ačkoliv velká část takových oznámení končí jako nedůvodná rozhodnutím o odložení věci, v některých případech je vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání. V takové fázi trestního řízení je již rozhodně třeba lékaři nebo jinému zdravotníkovi doporučit právní zastoupení advokátem se zkušeností v oblasti zdravotnického práva. Ten v rámci obhajoby lékaře či jiného zdravotníka v první řadě připraví kvalifikovanou stížnost proti zmíněnému usnesení. Obdobně jako v případě občanskoprávních sporů o náhradu škody na zdraví je i v trestním řízení zpravidla zásadní, jak postup lékaře, resp. jiného zdravotníka, zhodnotí příslušný znalec či znalecký ústav, tedy zda byl postup lékaře či jiného zdravotníka tzv. lege artis (na náležité odborné úrovni) a zda je mezi postupem zdravotníka a poškozením pacienta příčinná souvislost. Klíčovým úkolem advokáta je efektivní zpochybnění nekvalitních a nesprávně provedených znaleckých posudků (zpravidla poukazem na chybně zvolenou odbornost znalce, jeho nedostatečné podklady pro zpracování posudku, možnou podjatost či nevhodně kladené, resp. zodpovězené otázky), jakož i pomoc s opatřením znaleckých posudků vypracovaných na žádost obhajoby a na základě jejího kvalifikovaného zadání. Kromě zpracovávání písemných podání za klienta jako je zmíněná stížnost proti zahájení trestního stíhání, žádost o podmíněné zastavení trestního stíhání či opravných prostředků proti rozhodnutím státního zástupce a soudu, se advokát s lékařem, resp. jiným zdravotníkem, osobně účastní úkonů trestního řízení (výslech lékaře/jiného zdravotníka, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, hlavní líčení, veřejné zasedání). Pokud trestní řízení skončí, aniž by lékaři/jinému zdravotníkovi byla prokázána jeho vina, pomůžeme mu s uplatněním nároku na náhradu škody, která mu v důsledku trestního stíhání vznikla.

Co nabízíme

  • Kvalifikované zpracování všech podání v trestním řízení vedeném proti zdravotníkovi se zvláštním důrazem na medicínská specifika případu

  • Pomoc při opatřování znaleckých posudků

  • Osobní účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, hlavní líčení, veřejné zasedání)

  • Zastupování a právní pomoc při uplatňování škody, která lékaři/jinému zdravotníkovi vznikla v souvislosti s trestním stíháním

  • Obhajobu i v dalších trestních věcech týkajících se zdravotníků (tj. kromě ublížení na zdraví)

KONTAKTUJTE NÁS