JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Nejčastějšími právními spory, které lékaři vedou se svými zaměstnavateli, jsou spory na základě žalob o neplatnost ukončení pracovního poměru. Profesně specifický charakter těchto sporů, jež vyžaduje zastoupení advokátem – zaměřeným ve svém praxi specialistou na zdravotnické právo, spočívá v tom, že k výpovědi či okamžitému zrušení pracovního poměru obvykle dochází v souvislosti s porušením profesních povinností zdravotníka. To je kromě vadného vedení zdravotnické dokumentace či pochybení v komunikaci s pacienty spatřováno především v postupu non lege artis. I v těchto soudních sporech bývá zásadní znalecké posouzení věci. Více či méně se i zde uplatní stejné principy jako v trestním řízení pro ublížení na zdraví či v řízení o náhradě škody na zdraví, tedy nutnost zpochybnění nesprávně provedených znaleckých posudků z hlediska odbornosti znalce, jeho možné podjatosti, neúplné podkladové dokumentace, nejednoznačných závěrů a naopak opatření vlastních znaleckých posudků. Nepochybně další významnou oblastí pracovněprávních sporů ve zdravotnictví je i uplatňování mzdových (platových) nároků zaměstnanců. V naší praxi se opakovaně setkáváme s případy, kdy nemocnice či jiný poskytovatel zdravotních služeb odmítá svým zaměstnancům vyplatit složky odměny, na které jim s ohledem na specifickou povahu zdravotnického provozu vznikl nárok. Nejedná se pouze o řádné odměňování přesčasové práce (ústavních pohotovostních služeb) a pracovní pohotovosti, ale i o vyplácení zvláštních (tzv. rizikových) příplatků. Proti zdravotníkům mohou ze strany zaměstnavatele směřovat i žaloby na náhradu škody způsobené v rámci výkonu jejich povolání. Pokud je totiž nemocnice úspěšně žalována o náhradu škody pacientem, může se kompenzace této škody domáhat regresně na svém zaměstnanci, který ji způsobil. Ač náhrada, kterou nemocnice může po zaměstnanci požadovat, nepřesahuje až na výjimky čtyřapůlnásobek jeho měsíčního výdělku, může i tato částka být předmětem soudního sporu, zvláště tehdy, pokud lékař či jiný zdravotník dle svého názoru nepochybil, či pokud škoda byla způsobena nedostatky na straně zaměstnavatele, např. chybnou organizací práce nebo nedostatečným věcným či personálním vybavením zaměstnavatele. Výjimkou (zejména u lékařů absolventů) konečně nebývají ani spory vyplývající z tzv. kvalifikačních dohod (dohod o zvyšování či prohlubování kvalifikace), kdy zaměstnavatel požaduje po lékaři při předčasném ukončení pracovního poměru úhradu nákladů, které investoval do zvýšení lékařovi kvalifikace. I s právním zastupováním v těchto sporech máme řadu zkušeností a můžeme lékařům nabídnout kvalitní právní pomoc.

Co nabízíme:

  • Právní zastupování lékařů (zdravotníků) při předžalobním vyjednávání se zaměstnavatelem

  • Právní zastoupení lékařů (zdravotníků) při přípravě a podávání žalob na neplatnost ukončení pracovního poměru a v následném vedení soudního sporu

  • Právní zastupování lékařů (zdravotníků) při žalobách na uhrazení odměn z pracovního poměru či z dohod konaných mimo pracovní poměr

  • Právní zastupování lékařů ve sporech o náhradu škody způsobené porušením pracovních povinností a o plnění z kvalifikačních dohod

  • Právní zastupování i v případě dalších pracovně právních sporů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

KONTAKTUJTE NÁS