JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Žaloby o náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví

Žaloby o náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví jsou podávány proti lékařům či jiným zdravotníkům - poskytovatelům zdravotních služeb stále častěji. Mimosoudní smírné vyřešení případu je v některých případech možné, ale vyžaduje ze strany poskytovatele a jeho právního zástupce značnou obezřetnost. V úvahu připadá tehdy, pokud poskytovatel-lékař nebo jiný zdravotník uznává svou odpovědnost spočívající většinou v odborném pochybení, které mělo za následek újmu na zdraví či úmrtí. Pokud tuto odpovědnost neuznává, nepřipadá smírné mimosoudní vyřízení případu v úvahu.

Mimosoudní dohoda musí být předem prokazatelně schválena pojišťovnou poskytovatele-lékaře nebo jiného zdravotníka, ale i tehdy může představovat značné riziko, že se požadavky budou posléze stupňovat, budou uplatňovány nové a nové požadavky, a to i ze strany dalších členů rodiny nebo jiných osob blízkých (žaloby o peněžitou náhradu za duševní útrapy) Nároky pak mohou převýšit limit pojistného krytí. Případná mimosoudní dohoda proto musí být sepsána velmi kvalifikovaně a obezřetně.

Právo na náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví zahrnuje řadu dílčích nároků. Odškodňuje se bolest, ztížení společenského uplatnění, zásah do obvyklého způsobu života pacienta i jeho rodiny, ztráta na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, duševní útrapy. Dobrá orientace advokáta v této problematice je pro lékaře zásadní. Pravidelně se stává, že žalobce požaduje odškodnění nároků, které jdou nad rámec zákona. Na to je třeba před soudem poukázat a tyto nároky odmítnout. Specifická je také v žalobách o náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví problematika promlčení, kdy se u jednotlivých nároků může počátek běhu promlčecí lhůty lišit. Občanský zákoník účinný od 1.1.2014 přinesl v odškodnění újmy na zdraví a úmrtí blízké osoby zásadní změny. Byla zrušena vyhláška o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, opustila se zásada jednorázového odškodnění pozůstalých za úmrtí blízké osoby. Vše rozhoduje soud podle individuálních okolností případu a své volné úvahy. Jedním z rozhodujících důkazů, zda odpovědnost je či není dána, je expertní znalecké posouzení případu. Zde dochází k řadě pochybení Jde např. o chybné stanovení odbornosti znalce, chybné složení znalecké komise při vypracování ústavního znaleckého posudku, chybně položené otázky znalci nebo znaleckému ústavu (přitom právě odpovědi na položené otázky jsou stěžejním závěrem každého znaleckého posudku), stav, kdy znalec posuzuje odborný postup, aniž zná konkrétní podmínky a objektivní možnosti na daném pracovišti, které musí podle definice lege artis hodnotit. Výslech soudního znalce nebo zástupce znaleckého ústavu před soudem je v těchto případech klíčový a znalost medicínské problematiky je pro advokáta jednoznačnou výhodou.

Důležitou okolností při řešení sporu o náhradu škody na zdraví je skutečnost, že poskytovatelé zdravotních služeb (ambulantní poskytovatelé i nemocnice) jsou pro případ vzniku škody na zdraví ze zákona pojištěni. Pokud má být případný nárok na náhradu škody na zdraví pojistitelem uhrazen, je úzká spolupráce s pojišťovnou, se kterou má lékař nebo jiný zdravotník (poskytovatel zdravotních služeb) uzavřenu pojistnou smlouvu, neopominutelnou podmínkou. Advokát se zkušeností s řešením sporů o náhradu škody na zdraví je schopen komunikaci s pojišťovnou a jejími právníky plně zajistit tak, aby se lékař či jiný zdravotník nemusel tímto problémem zabývat.

Co nabízíme:

  • Zajistíme pro poskytovatele zdravotních služeb, lékaře a další zdravotníky potřebný právní servis při řešení sporů o náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví tak, aby poskytovatel zdravotních služeb, lékař (jiný zdravotník) byl sporem zatížen pouze v nezbytné míře.

  • Jako součást služeb zajistíme úzkou spolupráci s pojišťovnou a jejími právníky.

  • Díky mnohaleté zkušenosti se zastupováním poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů a jiných zdravotníků (nemocnic, poliklinik i malých lékařských praxí) ve sporech o náhradu škody na zdraví známe uvedenou problematiku velmi podrobně, sledování aktuálního vývoje soudní judikatury je pro poskytování kvalitního právního zastoupení poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů a dalších zdravotníků (poskytovatelů zdravotních služeb) nezbytnou podmínkou.

  • Pro prezentaci problému před soudem, při komunikaci s lékaři a jinými zdravotníky, na které je podána stížnost nebo žaloba o náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví, ale i se soudními znalci, je pro advokáta významným bonusem vedle právnického též medicínské vzdělání.

KONTAKTUJTE NÁS