JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Výsledky dohodovacího řízení pro rok 2021

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Koncem května byla ukončena přípravná fáze dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2021. V rámci přípravné fáze a na začátku tzv. oponentní fáze dohodovacího řízení bylo dosaženo dohody v jedenácti segmentech. Ve třech segmentech k dohodě nedošlo:

  • akutní lůžková péče a další zdravotní služby poskytované v nemocnicích
  • ambulantní specialisté
  • mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby.

Následující text shrnuje základní parametry dohod, které byly uzavřeny v segmentu praktických lékařů a gynekologů, a porovnává je s parametry úhradové vyhlášky pro rok 2020.

Všeobecní praktičtí lékaři (VPL) a praktičtí lékaři pro děti a dorost (PLDD)

Základní kapitační sazba pro rok 2021 zůstává stejná jako v roce 2020 a v roce 2019.

Oproti roku 2020 se v roce 2021 navyšuje hodnota bodu o 0,02 Kč za výkony nezahrnuté do kapitační platby:

  1. pro výkony č. 01021, 01022, 01200, 01201, 15118, 15119, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125 a 02130 je dohodnuta základní hodnota bodu 1,22 Kč (1,20 Kč v roce 2020). Možnost navýšení hodnoty bodu při splnění bonifikačních podmínek zůstává stejná jako v roce 2020, tj. až o 0,09 Kč
  2. Pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby neuvedené v bodě a) je dohodnuta základní hodnota bodu 1,21 Kč (1,19 Kč v roce 2020). Možnost navýšení hodnoty bodu při splnění bonifikačních podmínek zůstává stejná jako v roce 2020, tj. až o 0,09 Kč.

Navyšuje se úhrada výkonu 01543 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře z 55 Kč na 65 Kč.

Navyšuje se úhrada péče poskytnuté zahraničním pojištěncům z 1,29 Kč na 1,31 Kč.

Co se týče regulačních omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, na vyžádanou péči, včetně odbornosti 902, dále na výkony 02230 a 01443 (popř. i jiné výkony rychlé diagnostiky) a na pomůcky pro inkontinentní zůstaly podmínky stejné jako v roce 2020.

Ambulantní gynekologie

Pro rok 2021 byl sjednán stejný úhradový i regulační mechanismus jako v roce 2020.

Oproti roku 2020 je navýšena hodnota bodu na 1,10 Kč (v roce 2020 1,08 Kč). Navýšení hodnoty bodu při splnění bonifikačních podmínek je stejné jako v roce 2020.

Platba za prevence je stejná jako v roce 2020. Byla navýšena úhrada tzv. balíčkových plateb za těhotné: první trimestr: 1576 Kč (1530 Kč v roce 2020), druhý trimestr: 2626 Kč (2550 Kč v roce 2020), třetí trimestr: 3677 Kč (3570 Kč v roce 2020).

Vzorec pro limitaci celkové úhrady za veškerou vykázanou péči zůstává stejný jako v roce 2020, ale je změněna hodnota některých proměnných. Základní hodnota indexu navýšení byla navýšena na 1,10 (1,07 v roce 2020). Současně dochází ke zvýšení hodnot ve vzorci pro výpočet proměnné F(t), ale současně ke snížení maximální hodnoty proměnné F(t) z 0,08 na 0,06. Proměnná IGV (index genetických vyšetření) dosahuje hodnoty 0,02 při nepřekročení limitu 20% těhotných s genetickým vyšetřením (v roce 2020 byla hranice 30%). U proměnné IUV (index ultrazvukových vyšetření) jsou sníženy malusy z -0,02 na -0,01 v případě více než nad 40% a maximálně 60% těhotných s provedením UZ vyšetření (32410, 32420, 63415) a z -0,04 na -0,03, pokud podíl těhotných s UZ vyšetřením přesáhne 60%. Do extramurální péče se započítávají výkony 63411 a 63413, které vykáže neregistrující poskytovatel, pokud nebyly předtím vykázány registrujícím poskytovatelem, s vyšší hodnotou bodu 1,10 Kč (v roce 2020 0,50 Kč). Výše uvedené změny mohou vést proti roku 2020 jak k navýšení celkové hodnoty indexu pro navýšení referenčního limitu, tak k jejímu snížení.

I nadále platí, že s ohledem na složitost úhradového vzorce, který obsahuje velké množství proměnných, jejichž hodnotu poskytovatel nemůže v průběhu roku znát a některé ani ovlivnit (péče, kterou poskytne bez vyžádání registrujícího lékaře jiný poskytovatel), je odhad dopadu úhradového vzorce na celkovou úhradu do ukončení roku 2021 fakticky nemožný.

Navyšuje se hodnota bodu pro úhradu péče poskytnuté zahraničním pojištěncům na 1,14 Kč (v roce 2020 1,12 Kč).

Navyšuje se úhrada výkonu 01543 – Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře primární péče z 55 Kč na 65 Kč.

Regulační omezení za léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči zůstávají nastavena shodně jako v roce 2020.

4.6.2020

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská