JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Kompenzační vyhláška 2020

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Od prvního července tohoto roku je v účinnosti tzv. kompenzační zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 301/2020, který umožňuje, aby zdravotní pojišťovny vyplatily poskytovatelům kompenzaci za dopady epidemie COVID-19. Kompenzační zákon zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky, kterou má v úhradě za rok 2020 zohlednit zejména snížení objemu poskytovaných zdravotních služeb a zvýšené náklady v souvislosti s epidemií COVID-19. Kompenzační zákon dále stanoví, že zdravotní pojišťovny provedou po ukončení roku 2020 vyúčtování tak, že vypočtou úhradu:

  1. podle úhradové vyhlášky vydané pro rok 2020 (č. 268/2019 Sb.) nebo dodatku, který poskytovatel se zdravotní pojišťovnou pro rok 2020 uzavřel, a
  2. podle kompenzační vyhlášky.

Poskytovatel následně obdrží úhradu, která pro něj bude výhodnější. Vyúčtování bude provedeno u poskytovatelů poskytujících pouze ambulantní zdravotní služby nebo zdravotní služby poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta do 30.6.2021 a u ostatních poskytovatelů do 31.8.2021. Poskytovatel se může se zdravotní pojišťovnou do 31.3.2021 dohodnout na jiném způsobu kompenzace, tato dohoda musí být zveřejněna stejným způsobem jako úhradové dodatky.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě kompenzačního zákona tzv. kompenzační vyhlášku, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2020 Sb. a je účinná od 1.7.2020. Kompenzační vyhláška ve většině obsahu kopíruje text úhradové vyhlášky pro rok 2020 (č. 268/2019 Sb.) a mění pouze některé úhradové parametry jako limit úhrady, hodnotu bodu, výši úhrady některých výkonů poskytnutých v souvislosti s ošetřováním SARS CoV-2 pozitivních pacientů. Cílem kompenzační vyhlášky je dorovnat poskytovatelům finanční ztrátu způsobenou propadem péče v souvislosti s epidemií COVID-19 a uhradit jim vyšší náklady, které jim v souvislosti s epidemiologickou situací vznikly a stále vznikají.

Kompenzace pro poskytovatele vyšetřující pacienty s onemocněním COVID-19 (U07.1) nebo s podezřením na COVID-19 (U69.75) a pro provozovatele odběrových center:

Za výkon 09115 u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 se navyšuje úhrada tohoto výkonu o 50 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do limitu úhrady a je hrazeno průběžně dle vykázané péče.

Poskytovateli, který v roce 2020 provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19 se za každý kalendářní den provozu tohoto centra v měsíci, v němž vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 alespoň jeden výkon č. 09115, navyšuje úhrada o K x 8 000 Kč, pokud jde o odběrové centrum zřízené mimo vnitřní prostory poskytovatele, a K x 3 000 Kč v ostatních případech. Hodnota K je stanovena kompenzační vyhláškou podle poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do limitu úhrady a je hrazeno průběžně dle vykázané péče.

Následující text informuje o způsobu kompenzace pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, gynekology a komplement.

Kompenzace - praktičtí lékaři

U praktických lékařů se navyšuje hodnota bodu pro úhradu výkonů č. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 od 1.7.2020 z 1,20 Kč na 1,33 Kč. Pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a pro výkony za neregistrované pojištěnce se od 1.7.2020 navyšuje hodnota bodu z 1,19 Kč na 1,32 Kč.

Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů do 18 let věku a za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře (VPL) nebo praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) se od 1.7.2020 navyšuje úhrada z 55 Kč na 61 Kč.

U VPL a PLDD, kteří jsou hrazeni výkonově podle SZV a nikoli kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, se navyšuje hodnota bodu pro výkony přepravy v návštěvní službě od 1.7.2020 z 1,- Kč na 1,11 Kč.

Shora uvedené navýšení bude poskytovatelům hrazeno průběžně v rámci měsíčních zálohových plateb dle skutečně vykázané péče.

Limit pro uplatnění regulačních omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, na vyžádanou péči, včetně odbornosti 902, dále na výkony 02230 a 01443 (popř. i jiné výkony rychlé diagnostiky) a na pomůcky pro inkontinentní se pro celý rok 2020 navyšuje ze 120% na 130%. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony č. 82040 a 82041 vyžádané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75.

Kompenzace - ambulantní specialisté

U výkonově hrazených ambulantních specialistů, resp. výkonů se navyšuje základní hodnota bodu následovně:

  1. Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 1,09 Kč na 1,10 Kč.
  2. Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 901 a 931 a pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 1,13 Kč na 1,29 Kč.
  3. Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 v odbornosti 403 se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 0,72 Kč na 0,77 Kč.
  4. Pro výkony č. 43652 a 43653 v odbornosti 403 se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 1,04 Kč na 1,12 Kč.
  5. Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 v odbornosti 705 se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 0,72 Kč na 0,88 Kč.
  6. Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta v odbornosti 105 se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 1,11 Kč na 1,26 Kč a pro výkony screeningu č. 73028, 73029 a 71112 v odbornosti 701, 702 nebo 704 se navyšuje od 1.7.2020 základní hodnota bodu z 1,04 Kč na 1,29 Kč.

U ostatních odborností, jejichž úhrada je limitována úhradovým vzorcem prostřednictvím PURO, se navyšuje základní hodnota bodu pro celý rok 2020 z 1,07 Kč na hodnotu, která je uvedena níže v tabulce pro jednotlivé odbornosti. Pro výkon č. 89312 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,09 (původně 1,03 Kč).

Odbornost podle seznamu výkonů

Hodnota Bodu v Kč

101

1,15

102

1,16

103

1,12

104

1,14

105

1,15

107

1,16

108

1,15

109

1,12

201

1,21

202

1,15

203

1,15

205

1,19

207

1,15

208

1,17

209

1,15

210

1,15

301

1,23

302

1,17

402

1,15

403

1,11

404

1,18

407

1,10

501

1,19

502

1,21

504

1,18

601

1,21

606

1,16

607

1,26

701

1,23

702

1,18

704

1,28

705

1,21

706

1,15

708

1,23

710

1,14

780

1,27

903

1,24

Ostatní

1,18

Pro všechny poskytovatele (výkonově hrazené i regulované přes PURO) zůstává v kompenzační vyhlášce zachována možnost bonifikačního navýšení hodnoty bodu až o 0,10 Kč. Pro připomenutí se jedná o navýšení hodnoty bodu o 0,04 Kč pro držitele diplomu celoživotního vzdělávání, o dalších 0,04 Kč za rozvržení ordinační doby a o dalších 0,02 Kč za ošetření alespoň 5% nových pojištěnců a zřízení objednávkového systému.

U výkonově hrazených odborností se navýšení hodnoty bodu promítne do zálohových plateb, u ostatních odborností se zálohové platby nenavyšují, jelikož tito poskytovatelé mají nastaveny zálohové měsíční platby dle referenčního období a ani při poklesu objemu vykazované péče nebyly zdravotními pojišťovnami zálohové platby kráceny.

V kompenzační vyhlášce je stejně jako v úhradové vyhlášce pro rok 2020 pro většinu odborností zachována limitace celkové úhrady prostřednictvím tzv. PURO, nicméně dopad regulace je zmírněn tím, že pro výpočet limitu úhrady v roce 2020 se použije buď počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2020 nebo v roce 2018, podle toho, co bude pro poskytovatele úhradově výhodnější. Jinými slovy, u poskytovatele, který ošetří v roce 2020 méně unikátních pojištěnců, nežli v roce 2018, použije zdravotní pojišťovna pro výpočet limitu úhrady počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2018. Nový vzorec výpočtu je následující:

(1,05 + KN) x (max(POPzpoZ; POPrefZ) x PUROo + max[PUROo x POPzpoMh; UHRMh – UHRMr]),

Od 1.7.2020 se navyšuje se úhrada za výkon 09543 a doplatek k výkonu klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do 18 let z 35 Kč na 41 Kč. Toto navýšení bude hrazeno poskytovatelům od 1.7.2020 v rámci zálohových plateb.

Limit pro uplatnění regulačních omezení za léky, zdravotnické prostředky, vyžádanou péči, ZUM a ZULP (pro odbornosti a výkony hrazené výkonově) se pro celý rok 2020 navyšuje ze 120% na 130%. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony č. 82040 a 82041 vyžádané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75.

Kompenzace – gynekologové:

Navyšuje se základní hodnota bodu pro celý rok 2020 z 1,08 Kč na 1,13 Kč. Zůstává zachována možnost navýšení hodnoty bodu při splnění bonifikačních kritérií až o 0,04 Kč, konkrétně o 0,01 Kč při doložení diplomu celoživotního vzdělávání, o dalších 0,01 Kč za rozvržení ordinačních hodin, o dalších 0,01 Kč pro pracoviště akreditovaná ke vzdělávání a o dalších 0,01 Kč pro držitele certifikátu ISO 9001.

Snižuje se limit preventivních prohlídek pro splnění nároku na bonifikaci za prevence (pro navýšení úhrady za výkon 63021 a 63050) z 50% na 40 % registrovaných pojištěnek s vykázaným výkonem 63050.

V kompenzační vyhlášce je stejně jako v úhradové vyhlášce pro rok 2020 zachována limitace úhrady úhradovým vzorcem, nicméně dopad regulace je zmírněn tím, že pro výpočet limitu úhrady v roce 2020 se použije buď počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2020 nebo v roce 2018, podle toho, co bude pro poskytovatele úhradově výhodnější. Jinými slovy, u poskytovatele, který ošetří v roce 2020 méně unikátních pojištěnek, nežli v roce 2018, použije zdravotní pojišťovna pro výpočet limitu úhrady počet unikátních pojištěnek ošetřených v roce 2018. Nový vzorec výpočtu je následující:

Za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů do 18 let věku a za každou epizodu péče nebo kontakt u pacientů od 18 let věku vykázané v souvislosti s klinickým vyšetřením se od 1.7.2020 navyšuje úhrada z 55 Kč na 61 Kč. Navýšená úhrada bude poskytovatelům hrazena průběžně v rámci měsíčních zálohových plateb dle skutečně vykázané péče.

Limit pro uplatnění regulačních omezení na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžádanou péči se pro celý rok 2020 navyšuje ze 120% na 130%.

Kompenzace – komplement

Radiodiagnostické služby:

Pro výkony mamografického screeningu a screeningu děložního hrdla se navyšuje od 1.7.2020 hodnota bodu z 1,12 Kč na 1,41 Kč.

Pro výkon č. 89312 se navyšuje pro celý rok 2020 hodnota bodu z 1,03 Kč na 1,09 Kč, fixní složka úhrady zůstává ve stejné výši 0,43 Kč.

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 se hodnoty bodu a fixní složky úhrady pro celý rok 2020 navyšují o 14,49 %. Pro výkony č. 89611 až 89619 a výkony č. 89711 až 89725 odbornosti 809 se hodnoty bodu a fixní složky úhrady pro celý rok 2020 navyšují o 5,04 %. Hodnoty bodu a fixní složky úhrady vypočítané podle tohoto písmene se zaokrouhlí nahoru na dvě desetinná místa. Možnost bonifikačního navýšení hodnoty bodu zakotvená v úhradové vyhlášce pro rok 2020 zůstává zachována i v kompenzační vyhlášce.

Další podmínky pro úhradu radiodiagnostických služeb, včetně vzorce pro výpočet výsledné hodnoty bodu, zůstává stejný jako v úhradové vyhlášce pro rok 2020.

Laboratorní služby:

Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 a pro výkony č. 09119 a 97111 se hodnoty bodu a fixní složky úhrady pro celý rok 2020 navyšují o 7,84 %. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 se hodnoty bodu a fixní složky úhrady pro celý rok 2020 navyšují o 3,89 %. Hodnoty bodu a fixní složky úhrady vypočítané podle tohoto písmene se zaokrouhlí nahoru na dvě desetinná místa.

Pro výkony č. 09115, 82040 a 82041 vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 je stanovena hodnota bodu ve výši 0,85 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkového limitu úhrady. O úhradu těchto výkonů budou navýšeny zálohové platby dle skutečně vykázaných výkonů.

Pro výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 se pro celý rok navyšuje hodnota bodu z 1,29 Kč na 1,48 Kč. Tato úhrada nevstupuje do výpočtu limitu úhrady. Možnost bonifikačního navýšení hodnoty bodu zakotvená v úhradové vyhlášce pro rok 2020 zůstává zachována i v kompenzační vyhlášce.

V kompenzační vyhlášce je stejně jako v úhradové vyhlášce pro rok 2020 zachována limitace úhrady úhradovým vzorcem. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819, 823 a 816 je nicméně dopad regulace zmírněn tím, že pro výpočet limitu úhrady v roce 2020 se použije buď počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2020 nebo v roce 2018, podle toho, co bude pro poskytovatele úhradově výhodnější. Jinými slovy, u poskytovatele, který ošetří v roce 2020 méně unikátních pojištěnců, nežli v roce 2018, použije zdravotní pojišťovna pro výpočet limitu úhrady počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2018. Nový vzorec výpočtu je následující:

max(POPicz, POPref)x PUROicz x 1,04,

Do počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období se nezapočítávají pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09115, 82040 nebo 82041 v souvislosti s diagnózou U07.1 nebo U69.75. Úhradový vzorec pro výpočet proměnné PUROicznové zůstává stejný jako v úhradové vyhlášce pro rok 2020.

3.7.2020

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská