JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Kompenzační vyhláška pro rok 2021 – snaha o nápravu výpočtu odměn

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Opakovaně jsme informovali o problémech s výplatou odměn pro zdravotníky v ambulantním sektoru. Zdravotní pojišťovny již poskytovatelům vyplatily prostředky na odměny vypočtené podle kompenzační vyhlášky pro rok 2020. Výpočet odměn byl vázán na počet zdravotníků a jejich úvazků uvedených v příloze č. 2 smlouvy uzavřené se zdravotními pojišťovnami ke dni 31.12.2020. Částka poskytnutá na odměny byla vázána na produkci poskytovatele v posledním kvartálu roku 2020 v porovnání s produkcí v posledním kvartálu roku 2018 a také na to, zda má poskytovatel uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, jejichž pojištěnci jsou významně zastoupeni v daném kraji.

V návaznosti na problémy, které při výplatě odměn v ambulantním sektoru zdravotními pojišťovnami vznikly, Ministerstvo zdravotnictví navrhlo nový způsob výpočtu azakotvilo jej do kompenzační vyhlášky pro rok 2021, která byla publikována 30.6.2021 ve Sbírce zákonů a je účinná od 1.7.2021.

Zdravotní pojišťovny provedou do 31.7.2021 nový výpočet částky na odměny, a to následujícím způsobem:

  • Zdravotní pojišťovny budou při novém výpočtu vycházet z počtu zdravotníků a jejich týdenních úvazků, které k 30.6.2021 evidují ZP. Oproti kompenzační vyhlášce pro rok 2020 došlo ke zmírnění podmínky v tom smyslu, že zdravotníci nemusí být uvedeni v příloze č. 2 smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, ale postačí, že tyto zdravotníky a jejich úvazky zdravotní pojišťovny na základě oznámení poskytovatele ke dni 30.6.2021 evidují.
  • Pro určení nároku na odměnu bude porovnávána produkce v 1.Q 2021 (body + korunové položky) s produkcí v 1.Q. 2019. Částka na odměny nebude krácena, pokud poskytovatel v 1. Q 2021 dosáhne alespoň 75 % produkce vykázané za 1.Q 2019. Pokud bude produkce v 1. Q 2021 menší, bude se částka na odměny poměrně krátit (stejný princip byl zakotven v KV 2020).
  • Oproti původnímu výpočtu jsou zmírněny dopady nesplnění produkce na poskytovatele, kteří v 1.Q 2019 ošetřili 10 a méně pojištěnců. U těchto poskytovatelů postačí pro splnění podmínky 75% produkce, aby v 1. Q 2021 vykázali minimální objem péče, konkrétně alespoň v hodnotě 0,75 bodu nebo 0,75 Kč.

Od takto nově vypočtené částky na odměny zdravotní pojišťovny odečtou částku, kterou poskytovateli vyplatily dle kompenzační vyhlášky pro rok 2020, a pokud bude výsledkem tohoto odečtu kladné číslo, poskytovatel tuto částku obdrží jako doplatek na odměny. Případný doplatek by měli poskytovatelé obdržet do 31.7.2021. Důležité je, že pokud bude výsledek odečtu záporný, poskytovatel nebude vyplacené prostředky vracet. Doplatek se bude týkat těch poskytovatelů, kteří v průběhu tohoto roku dohlašovali zdravotním pojišťovnám zdravotníky a/nebo navyšovali jejich úvazky, a těch poskytovatelů, kteří v posledním kvartálu 2020 nesplnili podmínku 75% produkce porovnávacího období a v 1.Q 2021 tuto podmínku splní nebo se jí více přiblíží.

Kompenzační vyhláška pro rok 2021 oproti kompenzační vyhlášce pro rok 2020 dále zakotvuje nárok na odměny i pro rezidenty, a to ve výši 75 000 Kč hrubého s tím, že poskytovatel obdrží na jednoho rezidenta částku 100 350 Kč, v rámci které je poskytovateli uhrazena i částka na povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění (částka 25 350 Kč). Podmínkou výplaty odměny pro rezidenta je, že poskytovatel nahlásil lékaře-rezidenta zdravotním pojišťovnám k 30.6.2021 a že se u poskytovatele rezident účastnil specializačního vzdělávání alespoň část období od 1.1.2021 do 30.6.2021 a je ve smlouvě uveden s nulovým úvazkem. Ambulantní specialisté mají nárok na výplatu odměny pro rezidenta, pokud zdravotním pojišťovnám nad rámec uvedeného doloží, že jsou pracovištěm akreditovaným pro vzdělávání. Pracoviště praktických lékařů a gynekologická pracoviště akreditaci dokládají již v rámci uzavírání úhradových dodatků, aby získala nárok na bonifikaci za účast na postgraduálním vzdělávání lékařů.

U praktických lékařů a ambulantních specialistů kompenzační vyhláška pro rok 2021 navyšuje regulační limit na léky, zdravotnické prostředky, ZUM/ZULP a vyžádanou péči na 130% referenčního limitu. U ambulantních specialistů a komplementu hrazených přes PURO se zmírňuje dopad regulace tím, že se, stejně jako v kompenzační vyhlášce pro rok 2020, v úhradovém vzorci pro výpočet limitu použije buď počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2019 nebo v roce 2021, podle toho, co bude pro poskytovatele výhodnější. V segmentu gynekologů kompenzační vyhláška pro rok 2021 oproti úhradové vyhlášce navyšuje základní hodnotu koeficientu navýšení hodnoty NPURO v úhradovém vzorci pro výpočet limitu z 1,11 na 1,13 a ruší bonifikaci 0,02 za podíl těhotných s provedeným UZ vyšetřením – výkony č. 32410, 32420 nebo 63415 do 20%. Další případné kompenzace pro rok 2021 budou dle vyjádření ministerstva řešeny až po ukončení roku 2021cestou novely kompenzační vyhlášky pro rok 2021.

Závěrem lze shrnout, že do konce července 2021 by měli poskytovatelé od zdravotních pojišťoven obdržet nové vyúčtování odměn. V případě, že výsledkem nového výpočtu bude doplatek, měly by tento doplatek zdravotní pojišťovny poskytovateli uhradit do 31.7.2021. Na úhradě doplatku se budou opět podílet všechny zdravotní pojišťovny, které mají v příslušném kraji významné zastoupení pojištěnců. Je tedy zachován stejný princip, jako v kompenzační vyhlášce pro rok 2020. Pokud poskytovatel nemá s některou z těchto zdravotních pojišťoven uzavřenu smlouvu, část doplatku neobdrží.

21.7.2021

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská