JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Odpovědnost státu za újmu způsobenou očkováním proti onemocnění COVID-19

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

V Tempus medicorum jsme již informovali, že zákonem č. 569/2020 Sb. byla zakotvena povinnost státu nahradit újmu způsobenou očkováním proti onemocnění COVID-19. Pro posuzování újmy a rozsahu náhrady se použije zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Stát dle zmíněného zákona nahradí očkovanému vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku, ztížení společenského uplatnění způsobené očkováním. Dále jsou státem hrazeny účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. Dojde-li následkem očkování proti onemocnění COVID-19 k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, má osoba blízká očkovanému vůči státu nárok na náhradu za duševní útrapy.

Pro vznik nároku na odškodnění je třeba prokázat, že zdravotní problémy očkovaného vznikly v příčinné souvislosti s očkováním, což může být značně obtížné. Zákon č. 116/2020 Sb. proto zakotvuje v § 3 tzv. vyvratitelnou domněnku, že pokud se po očkování objeví zdravotní újma, jejíž vznik je v určité době po očkování z odborného hlediska pravděpodobný, má se automaticky za to, že tato újma byla způsobena očkováním. V takovém případě se prokazování příčinné souvislosti nevyžaduje. Výčet pravděpodobných zdravotních následků se u jednotlivých očkování liší. Zákon je konkrétně nevyjmenovává a odkazuje na prováděcí právní předpis. V případě vzniku jiné zdravotní újmy po očkování, kterou prováděcí právní předpis neuvádí, bude třeba příčinnou souvislost prokazovat standardní cestou dokazování.

Jak již bylo uvedeno, výčet následků očkování, u kterých se uplatní tzv. vyvratitelná domněnka, včetně časového intervalu, ve kterém se musí po očkování objevit, stanoví prováděcí právní předpis. K vydání prováděcího právního předpisu bohužel došlo se značnou časovou prodlevou – bezmála dva roky od publikace zákona č. 116/2020 Sb. a téměř rok od účinnosti zákona č. 569/2020 Sb. Jedná se o vyhlášku č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování, která byla publikována ve Sbírce zákonů 17.12.2021 a je účinná od 1.1.2022. Vyhláška se týká jak povinných očkování, tak nepovinného očkování proti onemocnění COVID-19.

Dle vyhlášky č. 483/2021 Sb. se příčinná souvislost mezi očkováním proti onemocnění COVID-19 a újmou na zdraví považuje za prokázanou, pokud se do stanovené doby po očkování objeví tyto zdravotní potíže:

  • anafylaktický šok do 4 hodin po očkování,
  • myokarditida nebo perikarditida do 14 dnů po očkování,
  • tromboembolie nebo imunitní trombocytopenie do 28 dnů po očkování,
  • syndrom kapilárního úniku do 3 dnů po očkování.

1.3.2022

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská