JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Nové zákony ve zdravotnictví – přehled povinností a změn

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

Je již všeobecně známo, že 1. dubna tohoto roku nabyla účinnosti celá řada právních předpisů, a to jak zákonných tak podzákonných, které upravují (mnohdy zcela nově) podmínky poskytování zdravotní péče (nově zdravotních služeb).

Na stránkách časopisu Tempus medicorum již byly opakovaně uveřejněny články informující o změnách a nových povinnostech zdravotnických zařízení (nově poskytovatelů zdravotních služeb), které nová právní úprava přináší. S ohledem na rozsah změn a potřebu průběžné aktualizace informací (jsou vydávány nové prováděcí právní předpisy) níže opět uvádíme aktualizovaný souhrn všech podstatných změn, resp. povinností, které musí poskytovatelé zdravotních služeb dle nové právní úpravy splnit, včetně informace o nových prováděcích právních předpisech, které byly ke dni přípravy textu vydány.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb

(ambulantních i lůžkových):

 • Zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo jen částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl tento seznam přístupný pacientům (v případě nesplnění sankce do 50.000,- Kč).

 • Umístit údaj o provozní a ordinační době poskytovatele zdravotních služeb tak, aby byla tato informace přístupná pacientům (při nesplnění sankce do 50.000,- Kč).

 • Opatřit zdravotnické zařízení (prostory, kde je poskytována zdravotní péče) viditelným označením, které musí obsahovat buď obchodní firmu (například název s.r.o. nebo akciové společnosti), nebo jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení poskytovatele (poskytují-li zdravotní služby fyzické osoby) a identifikační číslo, bylo-li přiděleno (při nesplnění sankce do 50.000,- Kč).

 • V době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytování neodkladné péče jiným poskytovatelem (při nesplnění sankce do 100.000,- Kč).

 • Zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí bude poskytovatel vyžadovat písemný souhlas pacienta (popřípadě je možno místo tohoto seznamu zpracovat rozhodnutí poskytovatele, že u žádné zdravotní služby nebude vyžadovat písemný souhlas, s výjimkou případů, které výslovně stanoví zákon) – (při nesplnění sankce až 100.000,- Kč.).

 • Vést evidenci stížností a způsobu jejich vyřízení – ambulantní poskytovatelé, kteří ji dosud patrně nevedou, ji budou muset zavést (při nesplnění sankce do 50.000,- Kč).

Povinnosti týkající se pouze poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb:

 • Vypracovat postup pro vyřizování stížností (při nesplnění sankce do 50.000,- Kč).

 • Vypracovat traumatologický plán do 31.3.2013 dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. – podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis - vyhláška č. 101/2012 Sb.,o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

 • V rámci prevence a kontroly infekcí zpracovat program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí a zajistit jeho realizaci do 31.3.2013.

Další případy, kdy poskytovateli zdravotních služeb hrozí uložení sankce:

 • Poskytování zdravotních služeb neuvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 • Poskytování zdravotních služeb prostřednictvím osoby, která není způsobilá k výkonu povolání nebo k výkonu příslušné činnosti.

 • Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení, které není technicky nebo věcně vybaveno podle právních předpisů.

 • Neustanovení odborného zástupce.

 • Nesplnění oznamovací povinnosti správnímu orgánu, v případě změny údajů uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb (do 15-ti dnů od změny).

 • Nesplnění oznamovací povinnosti vůči správnímu orgánu a nezveřejnění informace pacientům, v případě přerušení poskytování zdravotních služeb na dobu delší než 1 měsíc (přerušit lze maximálně na 1 rok, přerušení nad 1 měsíc nutno oznámit KÚ).

 • Nezajištění předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli v době přerušení poskytování zdravotních služeb, pokud je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb.

 • Neumožnění přítomnosti osob určených pacientem u poskytování zdravotních služeb, ač tomu nebrání vnitřní předpis ani příslušné ustanovení zákona.

 • Neumožnění pacientovi přijímání návštěv ve zdravotnickém zařízení, ač tomu nebrání vnitřní předpis ani příslušné ustanovení zákona.

 • Neumožnění pacientovi přijímat duchovní péči nebo duchovní podporu ve zdravotnickém zařízení, ač tomu nebrání vnitřní předpis ani příslušné ustanovení zákona.

 • Umožnění přítomnosti jiných osob při poskytování zdravotních služeb, pokud pacient jejich přítomnost odmítl (studenti, praktikanti, jiní návštěvníci).

 • Neumožnění pacientovi se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným nebo dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí.

 • Neumožnění, aby měl pacient u sebe ve zdravotnickém zařízení vodícího nebo asistenčního psa, pokud s ohledem na smyslové postižení jeho doprovod potřebuje a nebrání tomu vnitřní řád zdravotnického zařízení.

 • Poskytnutí zdravotních služeb bez souhlasu pacienta, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem.

 • Neinformování pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nebo nevystavení účtu za tyto služby.

 • Nepředání zprávy o poskytnutých zdravotních službách všeobecnému praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost.

 • Nepředání potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb.

 • Neoznámení soudu hospitalizace pacienta bez jeho písemného souhlasu (včetně případů, kdy je přijat v bezvědomí), nebo dodatečného omezení pacienta ve volném pohybu nebo ve styku s vnějším světem do 24 hodin (jen v případě lůžkové péče).

 • Nepředání lékařského posudku uchazeči o zaměstnání pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku, resp. pro pobočku pro hlavní město Prahu.

 • Nepřijetí pacienta k nařízené izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu.

 • Nepředání údajů, které mají být předávány dle § 45 odst. 2 písm. m) zákona o zdravotních službách do Národního zdravotnického informačního systému.

 • Neinformování pacienta o tom, že je oprávněn odmítnout účast studentů a dalších nezúčastněných osob při poskytování zdravotních služeb (doporučuji písemnou informaci).

 • Porušení povinnosti podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby.

 • Neinformování ve stanovených případech Policie ČR a osoby uvedené v dokumentaci jako osoby pacientovi blízké (je-li údaj k dispozici) o tom, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče, pokud mu hrozí vážná újma na zdraví, v souvislosti s opuštěním tohoto zařízení (pouze poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb).

 • Nezajištění zpřístupnění informací o zdravotním stavu pacienta nezbytně nutných pro poskytnutí konzultačních služeb jiným poskytovatelem zvoleným pacientem (pacient má právo na „druhý názor“ jiného poskytovatele, kterému jsme povinni předat informace – tedy patrně především kopii zdravotnické dokumentace, eventuálně zapůjčit snímky CT, apod.)

 • Nezajištění spolupráce při poskytování zdravotních služeb zdravotnické záchranné služby v případě výzvy.

 • Nezajištění spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví v případě výzvy.

 • Nezajištění hospitalizace dětí odděleně od dospělých a žen odděleně od mužů (pouze poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb).

 • Odmítnutí přijmout pacienta do péče v rozporu s pravidly stanovenými zákonem.

 • Ukončení péče o pacienta v rozporu s pravidly stanovenými zákonem.

 • Nevydání zprávy pacientovi o odmítnutí převzít ho do ambulantní nebo lůžkové péče.

 • Porušení povinné mlčenlivosti zdravotnického pracovníka, nepůjde-li o trestný čin (sankce až 1.000.000,- Kč).

 • Porušení povinnosti vést nebo uchovávat zdravotnickou dokumentaci nebo nakládat se zdravotnickou dokumentací způsobem stanoveným zákonem a právními předpisy.

 • Neumožnění přístupu do zdravotnické dokumentace zdravotnickému pracovníkovi v rámci jeho obhajoby nebo obrany proti žalobě.

 • Umožnění nahlížení do zdravotnické dokumentace nepovolaným osobám.

 • Nepořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace.

 • Neprovedení záznamu o nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů, opisů nebo kopií.

 • Použití části těla odebrané pacientovi nebo těla zemřelého v rozporu se zákonem.

 • Nezajištění prohlídky těla zemřelého podle pravidel stanovených zákonem.

 • Nesplnění oznamovací povinnosti v případě podezření z trestného činu, kdy orgán činný v trestním řízení rozhoduje o provedení či neprovedení soudní pitvy (§ 88 odst. 7 zákona o zdravotních službách) – týká se pouze poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb provádějících pitvy.

 • Nesplnění informační povinnosti o výsledku pitvy indikujícímu poskytovateli a registrujícímu poskytovateli (pouze poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb).

 • Nezajištění uložení těla zemřelého v chladícím zařízení o teplotě 0 až + 2°C; při uložení nad 1 týden o teplotě -10°C (§ 90 zákona o zdravotních službách) – týká se pouze poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb.

 • Nevedení evidence o podání stížností a způsobu jejich vyřízení.

 • Neumožnění stěžovateli nahlédnout do stížnostního spisu a pořídit si jeho kopii.

 • Neposkytnutí součinnosti správnímu orgánu při šetření stížnosti.

 • Nevypracování postupu pro vyřizování stížností (týká se jen poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb).

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon o specifických zdravotních službách je ve vztahu k zákonu o zdravotních službách tzv. speciálním zákonem. Znamená to, že při poskytování specifických zdravotních služeb musí být splněny jak podmínky stanovené zákonem o specifických zdravotních službách, tak podmínky stanovené zákonem o zdravotních službách, přičemž speciální úprava obsažená v zákoně o specifických zdravotních službách má při aplikaci přednost.

Mezi specifické zdravotní služby řadí zákon o specifických zdravotních službách tzv. zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek, kterými dle zákona jsou asistovaná reprodukce, sterilizace, terapeutická kastrace/testikulární pulpektomie, změna pohlaví transsexuálních pacientů, psychochirurgické výkony, genetická vyšetření, odběry lidské krve a jejích složek a léčba krví nebo jejími složkami. Dále zákon o specifických zdravotních službách upravuje podmínky, za kterých lze provádět ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena (netýká se klinického hodnocení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků), stanoví podmínky poskytování posudkové péče a vydávání lékařských posudků, upravuje pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání, upravuje podmínky poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, a stanoví podmínky zajištění výkonu ochranného léčení.

Jak již bylo uvedeno, kromě shora uvedených obecných povinností, které stanoví zákon o zdravotních službách, musí poskytovatelé specifických zdravotních služeb splnit povinnosti stanovené zákonem o specifických zdravotních službách. Níže uvádíme konkrétní povinnosti, při jejichž nesplnění může být poskytovateli specifických zdravotních služeb uložena sankce.

Povinnosti poskytovatele provádějícího metody asistované reprodukce, za jejichž nesplnění hrozí sankce:

 • Povinnost provádět likvidaci lidských embryí striktně v souladu se zákonem, zákon stanoví podrobný postup, jak postupovat při získávání souhlasu s likvidací embryí od neplodného páru, včetně náležitostí záznamu o likvidaci do zdravotnické dokumentace (za porušení povinnosti sankce až 500.000,- Kč).

 • Povinnost zachování vzájemné anonymity anonymního dárce a neplodného páru a anonymity anonymního dárce a dítěte narozeného z asistované reprodukce (za porušení povinnosti sankce až 100.000,- Kč).

 • Povinnost uchovat údaje o zdravotním stavu anonymního dárce po dobu 30 let od provedení umělého oplodnění (za porušení povinnosti sankce až 100.000,- Kč).

Povinnosti poskytovatele provádějícího sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví transsexuálního pacienta nebo psychochirurgické výkony, za jejichž nesplnění hrozí sankce:

 • Povinnost provést sterilizaci, kastraci, změnu pohlaví transsexuálního pacienta nebo psychochirurgický výkon striktně způsobem, který je v souladu se zákonem (za porušení povinnosti sankce až 300.000,- Kč).

 • Povinnost vyžádat si s provedením sterilizace písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce, a to bezprostředně před započetím výkonu (za porušení povinnosti sankce až 300.000,- Kč).

 • Povinnost ustanovit v zákonem vymezených případech odbornou komisi, přičemž její složení a vztah členů komise k poskytovateli musí odpovídat zákonu (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

Povinnosti poskytovatele provádějícího ověřování nezavedené metody, za jejichž nesplnění hrozí sankce:

 • Povinnost provádět ověřování nezavedených metod pouze na základě povolení uděleného Ministerstvem zdravotnictví (za porušení povinnosti sankce až 500.000,- Kč).

 • Povinnost ukončit ověřování nezavedené metody, jestliže je povolení k ověřování odejmuto (za porušení povinnosti sankce až 500.000,- Kč).

 • Povinnost provádět ověřování nezavedené metody striktně způsobem, který je v souladu se zákonem (za porušení povinnosti sankce až 300.000,- Kč).

 • Povinnost ustanovit etickou komisi v souladu se zákonem (za porušení povinnosti sankce až 300.000,- Kč).

 • Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou pacientům v souvislosti s ověřováním nezavedené metody (za porušení povinnosti sankce až 500.000,- Kč).

 • Povinnost podávat Ministerstvu zdravotnictví ve stanovených lhůtách zprávy o jednotlivých etapách ověřování (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

 • Povinnost neprodleně přerušit nebo zastavit ověřování, vznikne-li opodstatněná pochybnost, že nezavedená metoda nepřinese předpokládány výsledek, nebo že její ověřování by mohlo vést k dlouhodobému nebo vážnému poškození zdraví pacienta, na němž je ověřována (za porušení povinnosti sankce až 500.000,- Kč).

 • Povinnost neprodleně oznámit ministerstvu nebo SÚJB vzniklou nežádoucí příhodu (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

 • Povinnost umožnit zákonem stanoveným osobám kontrolu v průběhu ověřování (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

 • Povinnost předložit do 30 dnů po ukončení ověřování nezavedené metody Ministerstvu zdravotnictví závěrečnou zprávu o výsledku ověřování (za porušení povinnosti sankce až 300.000,- Kč).

Povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, za jejichž nesplnění hrozí sankce:

 • Povinnost neprodleně oznamovat zaměstnavateli zjištění závažných nebo opakujících se skutečností negativně ovlivňujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

 • Povinnost podat podnět kontrolním orgánům v oblasti BOZP ke zjednání nápravy v případě, kdy poskytovatel zjistí, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu s lékařskými posudky nebo přes opakované upozornění neplní povinnosti v oblasti BOZP stanovené jinými právními předpisy (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

Povinnost poskytovatele posuzujícího nemoci z povolání, za jejíž nesplnění hrozí sankce:

 • Uznat nemoc z povolání mohou pouze poskytovatelé, kteří jsou k tomu dle zákona oprávněni (za porušení povinnosti sankce až 500.000,- Kč).

Povinnosti poskytovatele poskytujícího zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, za jejichž nesplnění hrozí sankce:

 • Povinnost zajistit dodržování místních radiologických standardů, povinnost provést interní klinický audit a povinnost zajistit provedení externího klinického auditu v souladu se zákonem (za porušení povinností sankce až 300.000,- Kč).

 • Povinnost provést opatření k odstranění nedostatků zjištěných při interním, resp. externím auditu (za porušení povinnosti sankce až 200.000,- Kč).

 • Povinnost zajistit, aby byly místní radiologické standardy k dispozici všem zdravotnickým pracovníkům provádějícím lékařské ozáření (za porušení povinnosti sankce až 100.000,- Kč).

 • Povinnost provést optimalizaci radiační ochrany dle zákona (za porušení povinnosti sankce až 100.000,- Kč).

Povinnosti poskytovatele zajišťujícího ochranné léčení, za jejichž nesplnění hrozí sankce:

 • Povinnost zajistit ochranné léčení, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem (za porušení povinností sankce až 300.000,- Kč).

 • Povinnost zaznamenat do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi důvody, které vedly k zákazu nebo ke kontrole balíků (za porušení povinností sankce až 100.000,- Kč).

 • Povinnost zajistit, aby byl pacient při přijetí do ochranného léčení prokazatelně seznámen se svými právy a povinnostmi souvisejícími s poskytováním zdravotních služeb, s předpokládanou délkou léčení a možností změny formy zdravotní péče (lůžková péče a ambulantní péče), s individuálním léčebným postupem a s vnitřním řádem zařízení lůžkové péče, pokud podání těchto informací nevylučuje jeho zdravotní stav (za porušení povinností sankce až 100.000,- Kč).

 • Povinnost oznamovat soudu, který nařídil ochranné léčení, skutečnosti, které stanoví zákon (za porušení povinností sankce až 200.000,- Kč).

Další případy, kdy poskytovateli specifických zdravotních služeb hrozí uložení sankce:

 • Porušení povinnosti ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele odeslat osobu, u níž vzniklo na základě odborného vyšetření podezření na nemoc z povolání, nebo je-li podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, k příslušnému poskytovateli dle § 61 odst. 1 nebo 2 zákona o specifických zdravotních službách (sankce až 300.000,- Kč).

 • Umožnění nebo vytvoření podmínek pro zásah do lidského genomu v rozporu se zákonem, nebo v rozporu se zákonem umožnění provedení postupů, jejichž účelem je vytvořit lidskou bytost (sankce až 1.000.000,- Kč).

 • Odebrání krve pro výrobu transfuzních přípravků a krevních derivátů, resp. pro použití u člověka osobám, u kterých to zákon vylučuje (sankce až 200.000,- Kč).

 • Vydání lékařského posudku poskytovatelem, který k tomu není dle zákona oprávněn (sankce až 300.000,- Kč).

 • Nevydání lékařského posudku v zákonem stanovené lhůtě (sankce až 200.000,- Kč).

 • Nepostoupení návrhu na přezkoumání lékařského posudku ve lhůtě stanovené zákonem (sankce až 200.000,- Kč).

 • Porušení povinnosti předložit správnímu úřadu na základě výzvy doplněné podklady pro přezkoumání lékařského posudku nebo nedodržení určené lhůty (sankce až 200.000,- Kč).

Povinnosti vyplývající ze dvou novel zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přijatých v roce 2011:

Novela provedená zákonem č. 298/2011 Sb. § 13 odstavec 4 – 9:

Pokud Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami stanoví pro příslušný výkon dvě možné varianty – základní a ekonomicky náročnější variantu, musí poskytovatel seznámit pacienta s tím, že má možnost volby a s výší případného doplatku. Podání této informace a své rozhodnutí musí pacient písemně potvrdit ve zdravotnické dokumentaci, byť by si zvolil jen základní variantu bez doplatku (potvrzuje, že byl informován o možnosti zvolit si variantu ekonomicky náročnější). Zvolí-li si ekonomicky náročnější variantu, je součástí informace, kterou podepisuje, také výše doplatku.

Při opakovaném porušení této povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit poskytovateli pokutu do 1.000.000,- Kč.

Novela provedená zákonem č. 369/2011 Sb. § 40 odstavec 6:

Poskytovatelé jsou povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu. Tuto povinnost lze splnit i tak, že poskytovatel sdělí pouze změny, ke kterým došlo od předchozího hlášení.

Nové prováděcí právní předpisy k tzv. zdravotnickým zákonům

účinné od 1.4.2012:

 • vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách. Stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí prováděných prohlídek a okruhy poskytovatelů provádějících dispenzární péči.

 • vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách. Stanoví druhy, obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, okruhy osob, kterým jsou jednotlivé druhy preventivních prohlídek poskytovány, a okruhy poskytovatelů, kteří preventivní prohlídky provádějí.

 • vyhláška č. 92/2012 Sb., požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách. Stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, požadavky na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje léčiv i na místo poskytování péče. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení poskytovatele, který byl oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě registrace již před 1.4.2012, musí být dáno do souladu s uvedenou vyhláškou nejpozději do 31.3.2013. U poskytovatelů, kteří provozují zdravotnické zařízení státu, je stanovena lhůta do 31.12.2012.

 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách, který stanoví:

a) rozsah údajů o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a s postupem při poskytování zdravotních služeb vedených ve zdravotnické dokumentaci,

b) náležitosti zdravotnické dokumentace a obsah částí zdravotnické dokumentace,

c) podrobnosti o způsobu vedení, zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací, bez ohledu na formu vedení zdravotnické dokumentace, včetně požadavků na vytvoření speciální kopie zdravotnické dokumentace,

d) dobu uchování zdravotnické dokumentace, postup při vyřazování zdravotnické dokumentace a způsob jejího zničení po uplynutí doby uchování,

e) formát identifikátoru záznamu, podmínky kladené na formát identifikátoru záznamu a podmínky kladené na technické prostředky pro vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě.

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci stanoví minimální obsah samostatných částí zdravotnické dokumentace, jako jsou například výpis ze zdravotnické dokumentace, lékařský posudek, žádanka, propouštěcí zpráva, písemný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (informovaný souhlas), revers atp. Došlo ke změně terminologie, když namísto termínů skartační řízení, skartační znaky a skartace zdravotnické dokumentace jsou použity termíny posouzení potřebnosti zdravotnické dokumentace, vyřazovací znaky („S“ a „V“) a vyřazování a zničení zdravotnické dokumentace. Vyřazování zdravotnické dokumentace při posouzení její potřebnosti se provádí ve lhůtách určených poskytovatelem, nejdéle však jedenkrát za 3 roky komplexně za celého poskytovatele. Zdravotnická dokumentace se obecně uchovává po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem „S“, pokud jiný právní předpis nebo příloha č. 3 k uvedené vyhlášce nestanoví jinak (např. zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele se uchovává po dobu 10 let od změny registrujícího lékaře nebo 10 let od úmrtí pacienta, u lůžkové péče po dobu 40 let od poslední hospitalizace nebo 40 let od úmrtí pacienta).

 • vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách. Stanoví požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, týkající se odborné, specializované, popřípadě zvláštní odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a jejich počtu. Požadavky na personální zabezpečení poskytovaných služeb dané uvedenou vyhláškou musí poskytovatel, který byl oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě registrace již před 1.4.2012, splnit nejpozději do 31.3.2013. U poskytovatelů, kteří provozují zdravotnické zařízení státu, je stanovena lhůta do 31.12.2012.

 • vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi:

Prováděcí právní předpis k zákonu č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, který stanoví způsob předepisování zdravotnických prostředků, údaje uváděné na lékařském předpisu, jeho náležitosti, dobu jeho platnosti, poskytování informací o vydávaných zdravotnických prostředcích a bližší podmínky o zacházení se zdravotnickými prostředky.

 • vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách, který stanoví podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání s příslušným správním orgánem nebo ministerstvem. Traumatologický plán dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o zdravotních službách je poskytovatel povinen zpracovat nejpozději do 31.3.2013.

 • vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče:

Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách, který stanoví:

a) minimální hodnotící standardy kvality a bezpečí pro jednotlivé formy zdravotní péče, popřípadě druhy zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) zákona o zdravotních službách,

b) ukazatele kvality a bezpečí zdravotních služeb, způsob jejich tvorby a sledování,

c) rozsah procesů posuzovaných ve zdravotnickém zařízení a požadavků na tyto procesy,

d) požadavky na způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí,

e) požadavky na personální zabezpečení provádění hodnocení kvality a bezpečí týkající se odborné způsobilosti osob, jejichž prostřednictvím bude hodnocení kvality a bezpečí prováděno, a počet těchto osob.

 • vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání:

Prováděcí právní předpis k zákonu o specifických zdravotních službách, který stanoví

a) bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání,

b) bližší požadavky na postup při posuzování nemoci z povolání v případech, kdy nemoc nadále nesplňuje podmínky nemoci z povolání,

c) okruh osob, kterým poskytovatelé uvedení v § 61 odst. 2 předávají lékařský posudek o nemoci z povolání,

d) podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání,

e) náležitosti lékařského posudku, kterým se uznává nemoc z povolání nebo kterým se nemoc neuznává jako nemoc z povolání.


článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

autoři:

JUDr. Jan Mach

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

datum zpracování: 24.4.2012